Hoe kom jij thuis van het gas af?

Energielasten zullen blijven stijgen, vooral door de belasting op gas. Het kabinet in Den Haag wil ons hiermee dwingen van het gas af te gaan. Maar wat als je nu niet het geld op de plank hebt liggen om je woning te verduurzamen? Tja, dan heb je pech.  Je gaat de komende jaren steeds meer betalen voor het opwarmen van je huis, je douche en je maaltijd. Dikke kans dus dat dat geld nooit op jouw plank ligt. Sociaal Progressief Oirschot wil niemand in de kou laten staan… en geeft aan hoe elk huishouden kan deelnemen aan verduurzaming.

Hoe staat het eigenlijk in de lokale politiek met deze energiekwestie? Dit najaar worden door onze gemeente ingrijpende besluiten genomen over grootschalige zonne- en windenergie, samen met de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, en Reusel-De Mierden, zie Zon en Wind in de Kempen .

Belangrijk voor ons allemaal is de locatie van voorzieningen in het landschap. Heb jij straks een windmolen in je blikveld, of word je verblind door zonnevelden als je naar je werk fietst? Minstens zo belangrijk is wie die voorzieningen mogen aanleggen. Want aan hen moeten wij straks onze energierekening betalen. Krijgen commerciële zonne-en windenergie-ondernemers lukraak bouwvergunningen van de gemeente? En hoeveel invloed krijgen burgers zelf?

Je weet, wij van Sociaal Progressief Oirschot hebben zowel een groen als een sociaal hart. Vanuit ons groene hart steunen we duurzame energieopwekking, in het belang van het klimaat. Daarbij willen we het groene Kempenlandschap waar mogelijk behouden. Door heel zorgvuldig om te gaan met vergunningverlening.

Ons sociale hart zegt dat de gemeente bestaande energiecoöperaties zonder winstbejag moet faciliteren. En íeder huishouden in staat moet stellen mee te doen. De coöperatieve voorzieningen zijn van burgers zelf en worden daardoor makkelijker geaccepteerd in de omgeving. Lasten en lusten verhaal. De gemeente werkt wat ons betreft mee aan het verstrekken van goedkope leningen. Want geld lenen kost nu even géén geld.  En zo’n lening kan pijnvrij worden afgelost, met wat je bespaart door je veel lagere energierekening.

Tot slot, wil je meer weten over jouw specifieke woning en energieverbruik, laat je dan bijpraten op het Energieloket van Kempenenergie, vanaf 7 september elke zaterdag van 10 tot 12 in het Oude Raadhuis.  En je kunt nu al beginnen met het onnodige te besparen. Want wat je niet verbruikt hoef je niet te betalen.

Zorgen over verkeersdrukte Oirschotsedijk-alternatief

Het standpunt van Sociaal Progressief Oirschot is altijd geweest: het zou enorm jammer zijn als de Oirschotsedijk/Eindhovensedijk dicht moet, maar als er een goed alternatief is om binnendoor naar Eindhoven te kunnen rijden, dan doen wij niet moeilijk. Deze alternatieve weg heet: De Challenge-variant. Uitgebreid besproken in dit filmpje van mij.

Op dit moment is er helaas wel een punt komen bovendrijven waarover we moeilijk moeten doen. Er waren al zorgen die we in de raad hebben geuit over de verwachtte drukte op de Challenge-variant tussen punten 1 en 2, oftewel de afslag bij Best op de A58 (punt 1) en het GDC, het industrieterrein bij Acht (punt 2), wat ook aan de Eindhovensedijk ligt.

Toen ik vorige week het rapport ‘Ontwikkelingsvisie Landelijk Strijp’ door Enno Zuidema Stedebouw van december 2008 las, werden mijn zorgen niet minder. Volgens dat rapport is namelijk een extra aansluiting op de A2 van essentieel belang voor het gehele plan. Zie hieronder de kaart:

Overbelasting van wegennet rond BIC, GDC en Westfields
1: bestaande aansluitpunt bij Best op de A58
2: nieuw aansluitpunt op de A2
3: bestaande aansluitpunt op de A2 (Anthony Fokker weg)

Het rapport hamert er meermaals op dat de extra aansluiting bij punt 2 moet worden gerealiseerd om verkeersproblemen te voorkomen. Sinds 2008 is het verkeer flink toegenomen, maar zijn de plannen slechts op een tweetal punten gewijzigd, en één daarvan is het schrappen van de essentiële extra aansluiting….

Essentieel om te constateren: het verkeer afkomstig van het GDC (het industriegebied in het grijswitte vlak rondom punt 2) zal nu niet afgewikkeld worden via aansluitpunt 2, maar zal via een tunnel onder de A2 worden doorgestuurd richting punt 1 (bron: ED van zaterdag 17 augustus 2019)

Terwijl dit Oirschotsedijk-alternatief tussen punt 1 en 2 naar verwachting al ernstig belast zal zijn door alle logistieke activiteiten, sluipverkeer en verkeer van- en naar Eindhoven Airport + bedrijventerrein BIC Noord. Met de extra aansluiting op het GDC zal deze weg nog meer worden belast.

Daarom heeft Sociaal Progressief Oirschot een aantal vragen voorgelegd aan het Oirschotse college. Daarin vragen we om het tegendeel te bewijzen (dus dat er geen extra verkeersdrukte wordt verwacht op dit deel van het Oirschotsedijk-alternatief) en stellen we voor om in samenwerking met Eindhoven de Oirschotsedijk open te houden tot hier meer duidelijkheid over is.

Cruciale keuze voor de gemeenteraad in oktober over het Sociaal Domein

De Oirschotse gemeenteraad staat dit najaar voor de belangrijke keuze welke partners zij uiteindelijk kiest voor de uitvoering van Zorg, Participatie, Jeugdzorg en Armoedebestrijding. Voor mij staat voorop dat de gemeente hoe dan ook verantwoordelijk blijft. En resultaten van de uitvoerders controleert.

Het college heeft drie alternatieven gedefinieerd: samenwerken met de Dommelvallei, met de Kempengemeenten of met Best. Voor alle vier onderdelen uit het sociaal domein wil het college één samenwerkingsverband, en geen versnippering. Ze laat een onderzoeksbureau uitzoeken welk alternatief het beste is voor Oirschot.


Nu is boodschappen doen bij één supermarkt echter geen garantie voor het lekkerste brood, het beste vlees en de verste vis. Gelukkig heeft het bureau zelf nog een vierde alternatief bedacht: de gemeente deelt de regie niet met partnergemeenten en besteedt uitvoering zelf uit aan die zorgaanbieder die hiervoor de juiste professionals in huis heeft. Het voordeel van dit vierde alternatief is dat de gemeente zich niet kan verschuilen achter beleid dat door partnergemeenten is uitgevoerd. Delegeren van werkzaamheden betekent immers niet dat je geen verantwoordelijkheid meer hebt. Of het nou om delegeren aan een zorgaanbieder of aan een partnergemeente gaat.

Twee gouden regels uit het management handboek zijn :
1. delegeer taken, maar nooit verantwoordelijkheden.
2. vertrouw je professionele partners, maar controleer wel in- en output.

Om die verantwoordelijkheid goed te nemen zal de gemeente consequent moeten bijhouden wat de kosten zijn. En de resultaten van uitvoerenden controleren. Dit is de afgelopen jaren niet altijd gebeurd. De gemeente heeft onlangs uitvoerende partijen als LEV, WSD en ISD een half jaar gegeven om eenvoudige kengetallen te produceren. Zoals bijvoorbeeld het aantal mensen dat uit de bijstand aan een duurzame job is geholpen, of wat de totale wachttijd voor jeugdhulp was. Ik vind dat dit veel eerder had gemoeten.

Dat moet en kan beter in Oirschot! Als je geen cijfers hebt dan kun je niet bijsturen. Ik vind dat de raad akkoord moet gaan met het inmiddels door B&W voorgestelde vierde alternatief. En het college mee moet geven essentiële kengetallen te definiëren om de resultaten van uitvoerders te controleren.