De SKOBOS studiereizen

Een paar dagen geleden ontvingen we antwoord van de wethouder op onze vragen over de studiereizen van SKOBOS. Kort samengevat is, zoals we al wisten, SKOBOS een onafhankelijke organisatie met een eigen afsprakenkader, eigen manier van werken en een zelfstandig bestuur. SKOBOS wordt volledig bekostigd door het rijk en heeft de vrijheid om deze publieke middelen op haar eigen manier in te zetten.

Uit de beantwoording blijkt dat de gemeente Oirschot niets bijdraagt aan de kosten voor de reis. En de beoordeling van deze reis ligt volgens de wethouder ook volledig bij SKOBOS. De wethouder heeft onze zorgen en vragen overgebracht aan SKOBOS, die op hun beurt ook hebben gereageerd richting de gemeenteraad.

Kort samengevat vindt SKOBOS dat de reis een aangelegenheid is van SKOBOS en niet van de wethouder en dat de detaillering in onze vragen opmerkelijk is. Onze openbare vragen hebben her en der geleid tot voor SKOBOS ongewenste en tendentieuze reacties. Mocht de politiek vragen hebben over het beleid van SKOBOS, dan kunnen we die beter aan SKOBOS direct stellen.

SKOBOS stelt verder in februari haar personeel op de hoogte te hebben gesteld en de ouders in mei. Interne vragen zijn beantwoord, het is besproken in medezeggenschapsraden en dit heeft volgens SKOBOS verder niet tot inhoudelijke reacties geleid. Meer informatie over het doel van de studiereizen kan worden gelezen op de website van SKOBOS. De reizen worden betaald uit het scholingsgeld van de directeuren en uit de reserves.

Aanleiding voor onze vragen aan SKOBOS waren de bezorgde ouders die de nodige vraagtekens hadden gezet. Er zijn vragen over de groepsgrootte (kan bijvoorbeeld een klein gedeelte niet de opgedane kennis op de rest overbrengen?), er zijn vragen bij de doelgerichtheid (kan de informatie bijvoorbeeld niet dichter bij huis worden gehaald?) en er zijn vragen over de effectiviteit (percentage deelnemers dat SKOBOS verlaat na deelname). Zie ook het bericht in het ED: Vraagtekens bij studietrip naar de VS.

N.a.v. onze openbare vragen kwamen we een hoop meer te weten. Dat studiereizen absoluut niet ongebruikelijk zijn, bijvoorbeeld. Maar ook informatie van onderwijs experts die vertelden dat deze informatie dichter bij huis kan worden gehaald, bovendien met hogere kwaliteit. En dat er ook weerstand was bij ouders n.a.v. de eerdere studiereizen naar Engeland, Afrika en Singapore.

De SKOBOS studiereis werd kortom op deze manier een leerzame casus die onze partij een hoop interessante en soms opmerkelijke inzichten gaf. Ondanks dat we ons van SKOBOS niet mogen bemoeien met de besteding van overheidsgeld – en dat de landelijke overheid dit dus ook niet doet – kunnen we alleen maar kritisch blijven en wensen we SKOBOS dezelfde kritische houding toe.

Een avondje in Oirschot met Diederik Samsom

Inleiding energie avond door Arnold de Vries

Een opwekkend betoog, van Diederik Samsom, 11 september op de energie-transitie-avond van Sociaal Progressief Oirschot en PvdA de Kempen. Op dezelfde dag werd bekend dat Diederik Europees gaat: Frans Timmermans helpen om Europa in 2050 klimaatneutraal te krijgen. Maar eerst legt hij uit hoe dat doel hier in Oirschot te halen. De eerste mijlpaal is in 2030 want dan moet 49% van de uitstoot van broeikasgassen zijn gereduceerd. In 2050 zijn we klimaatneutraal, als het allemaal goed gaat.

Diederik vertelt dat het heel erg goed gaat met die energietransitie. “De afgelopen 10 jaar hebben we enorm veel bereikt”.  Volgens hem kunnen we onze comfortabele leefstijl behouden als we een circulaire economie en duurzame opwekking van energie hebben.

Een belangrijk advies dat Diederik meegeeft is de energietransitie coöperatief aan te pakken. De meeste huizen in de woonwijken van Nederland lijken erg op elkaar. De klimaatneutrale oplossing voor al die vergelijkbare huizen zal daarom hetzelfde zijn. Dan is het zeker zo handig die verduurzaming  gezamenlijk aan te pakken. Meer informatie hierover vind je bij Stichting Zon op Oirschot .

Naast een goedgevulde zaal belangstellenden was ook de gemeente paraat: wethouder Esther Langens vertelt waar Oirschot staat in het halen van de klimaatdoelen. Oirschot werkt gezamenlijk met de Kempengemeenten aan een Regionale Energie Strategie, de RES.  “Als we alle daken in de Kempen vol leggen met zonnepanelen dan wekken we nog niet genoeg op, dus het landschap zal veranderen door zonnepanelen en windmolens”,  aldus de wethouder. “De plaatsing daarvan moet zorgvuldig want we wonen hier in een prachtig groen gebied”. Voor een energiescan van jouw woning verwijst de wethouder naar het Energieloket, elke zaterdag vrije inloop van 10 tot 12 in het Oude Raadhuis.

Een vraag uit het publiek gaat over hoe mensen met een krappe portemonnee worden meegenomen in die energietransitie.  Want je moet je huis energieneutraal zien te krijgen en dat is niet goedkoop. Diederik doet daar overigens niet moeilijk over: “We geven vrij gemakkelijk geld uit aan nieuwe badkamers en keukens, dus waarom niet ook aan verduurzaming?” Een andere vraag gaat over het monumentale karakter van Oirschot en de vele mooie boerderijen waar geen zonnepanelen op mogen. Voor deze en vergelijkbare thema’s moet nog beleid worden gemaakt.

Besluitvorming in de verschillende gemeenteraden in de Kempengemeenten is in februari/maart van 2020.  Sociaal Progressief Oirschot houdt je op de hoogte.

Afval scheiden: feiten en fabels

Afval Kliko's Oirschot

Iedereen kent wel de verhalen van de buurman van een neef en daar weer de zwager van, die met eigen ogen heeft gezien dat ze het afval na inzameling toch weer allemaal bij elkaar gooien en dan verbranden.

De werkelijkheid is gelukkig anders: Op dit moment is slechts 13% van het afval onbruikbaar (en wordt dus wél verbrand) en het plan is om dit stapsgewijs terug te brengen naar 5%. Een gemeente als Reusel laat zien dat dit haalbaar is en kan.

Lees ook het artikel in het Eindhovens Dagblad, met fabels en feiten over afval scheiden: https://www.ed.nl/brabant/afvalscheiden-helpt-echt-feiten-en-fabels-over-scheiden~aba393fd/

Afval is wellicht ook niet het juiste woord, want veel van het materiaal kan worden herbruikt als grondstof voor nieuwe producten. Dat is geen ‘links verhaal’, maar een verhaal van ‘meer efficiëntie’. Bronnen raken op, dus er is weinig andere keus.

Sociaal Progressief Oirschot heeft er voor gepleit om eventuele nieuwe maatregelen niet over de mensen uit te strooien, maar om deze in samenwerking met onze inwoners uit te gaan rollen. We willen niet een situatie zoals in Best.

Wil ik positief afsluiten door iedereen die het afval dagelijks scheidt hartelijk te bedanken voor hun inzet; samen maken we de wereld een beetje mooier!

En weer geen betaalbare woningen in Oirschot!

Weer geen betaalbare woningbouw in Oirschot

Oirschot groeit, de ene woonwijk na de andere wordt gepland. Fantastisch natuurlijk, al die nieuwe woningen. Maar wordt er ook aan de jeugdige Oirschottenaar gedacht? Het ene huis is nog groter en mooier dan het andere. Riante kavels van soms meer dan 3500 m2 (!) worden verkocht, zie het grote billboard langs de Spoordonkseweg hierboven. Terwijl de meeste jongeren aangewezen zijn op een goedkoper huis. Ook is er een groep mensen die net iets te veel verdient voor de sociale woningbouw maar net weer te weinig om een huis te kopen. Waar moet deze groep een huis vinden? Ik heb onlangs meegewerkt aan raadsvragen van Sociaal Progressief Oirschot hierover. 

De gemeente heeft een paar jaar terug een doelstelling geformuleerd in de woonvisie : ‘Bij projectmatige ontwikkeling woningen minimaal 40% sociale bouw realiseren’. Dat lijkt niet altijd te zijn toegepast. Er is een flink tekort aan sociale huurwoningen en koopwoningen onder 200.000 euro.

De wachtlijsten zijn al lang voor sociale huurwoningen en het vinden van een koopwoning onder de 2 ton kan nog véél langer duren. Terwijl je toch ooit uit huis wil om je eigen stulpje te bewonen…

Daardoor zal de jeugd uitwijken naar een andere gemeente waar ze wel genoeg betaalbare woningen hebben, als dat al lukt.

Laten we onze jongeren wel een kans geven op de Oirschotse huizenmarkt! Want hoe ziet een gemeente er uit waar weinig jongeren wonen? Ik hou je op de hoogte van de antwoorden op de raadsvragen.

Elektriciteits-masten Oirschot worden verplaatst naar…

Begin dit jaar werd al duidelijk dat de elektriciteitsmasten dwars door de bebouwde kom van Oirschot gaan worden verplaatst naar de andere kant van de A58. Daar zijn we als Sociaal Progressief Oirschot heel blij mee gezien alle mogelijke gezondheidsrisico’s.

Ook komen de nieuwe lijnen ondergronds te liggen, en worden twee circuits uitgevoerd. Of dit voldoende is vanwege alle toekomstige groene vormen van energie-opwekking is maar zeer de vraag. We hebben daarom gepleit voor het aanleggen van drie in plaats van twee circuits, zodat de grond niet nog een keer open hoeft.

Ook Tennet twijfelt hierover omdat ze op termijn het derde circuit toch al willen aanleggen. Echter speelt het beschikbare budget voor dit project een rol. De Brabantse Milieu Federatie (en Bernard Gerard) doet een open oproep aan initiatiefnemers om zich te melden met grootse energie-opwekkings-projecten zodat dit project hopelijk toch stevig kan worden aangezet.

Wil je zien waar de nieuwe lijnen komen te liggen? En wil je jouw ideeën hierover insturen? Kijk dan op deze pagina van Tennet.

Onderwijsgeld: op studiereis of beter onderwijs?

Ons bereikte berichten dat SKOBOS, de organisatie achter diverse basisscholen in onze gemeente, een studiereis wil gaan maken naar New York met 17 personen van het management en bestuur. En dat zij in 2015 reeds met een groot gezelschap een studiereis hebben gemaakt naar Singapore. We vragen ons hardop af of deze geldbesteding bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs, en zo ja, op welke manier. Kunnen bovendien dezelfde lessen niet worden opgedaan door een kleinere groep mensen die informatie deelt aan de rest van de groep?

Lees hier meer over in het ED van vandaag: “Vraagtekens bij studietrip naar de VS

Als Sociaal Progressief Oirschot vinden we de kwaliteit van het onderwijs belangrijk. De gemeente maakt samen met de onderwijsinstellingen afspraken over de lokale educatieve agenda. Het gaat dan bijvoorbeeld over conciërges, zwemonderwijs, excursies, maatschappelijke en pedagogische doelen of andere aanvullende onderwijsvoorzieningen zoals bijvoorbeeld bijdragen aan studiekosten voor mensen die het minder breed hebben. Gewoonlijk is er dan ook discussie over wie welk gedeelte betaalt.

Volgens onze informatie is SKOBOS altijd kien op de juiste besteding van haar middelen aan onderwijs gerelateerde doeleinden, wat prijzenswaardig is. Toen de berichten over de studiereizen ons ter ore kwamen hebben we desondanks meteen bezorgde raadsvragen gesteld.

We willen namelijk graag weten wat de beoogde doelen en resultaten zijn/waren van deze studiereizen, wat de kosten zijn, hoe deze worden betaald en hoe dat deze reizen passen in de onderwijsdoelstellingen van SKOBOS en eventueel de lokale educatieve agenda.

We wachten deze antwoorden met spanning af, want het kan namelijk niet zo zijn dat gemeenschapsgeld dat bedoeld is voor goed onderwijs op een mogelijk verkwistende manier wordt ingezet.