Willen we meer of minder bomen?…

Bomenkap in Oirschot

De oplettende fietser in ons buitengebied zal het niet zijn ontgaan; er zijn flink wat bomen omgezaagd in onze gemeente! Terwijl ze met de klimaatveranderingen harder nodig zijn dan ooit: bomen zorgen voor koelte, opslaan van CO2 etc. In 2018 zijn er in de Oirschotse wijken veel bomen gekapt (waarover we al vragen stelden) en recent zei wethouder Machielsen dat hij de (monumentale) bomen op de markt graag zag verdwijnen. Daarom hoog tijd voor ons om raadsvragen te stellen!

Uit de beantwoording van onze vragen blijkt dat er momenteel gewerkt wordt aan kaders en plannen voor het beheer van bomen.

Op dit moment wordt bij vervanging de ‘juiste boom op de juiste plaats’ gezet waardoor het bomenbestand toekomstgericht wordt vernieuwd. En bij projecten in het landelijk gebied wordt er altijd gekeken of het groenbestand kan worden uitgebreid.

Wij vroegen ons af of iedere kap ook daadwerkelijk wordt gecompenseerd en hoe dit wordt gecontroleerd.
Een deel valt onder compensatieplicht bij de provincie en wordt binnen de gemeente gecompenseerd, vaak worden er dan meer bomen geplant dan oorspronkelijk gekapt. De provincie controleert dit.
Het deel dat valt onder het gemeentelijke kapbeleid (kapverordening) krijgt ook herplant op basis van gemaakte afspraken in de kapvergunning. Dit wordt gecontroleerd door handhaving (VTH).

Dat klinkt dus allemaal vrij goed! Echter, wanneer we het bomenplan van GroenLinks en SP lezen valt de volgende alinea op:

Bovendien leveren oude bomen een extra grote bijdrage aan het klimaat: uit gegevens van de Bomenstichting blijkt dat een boom van 150 jaar oud evenveel water verdampt en CO2 opslaat als 500 bomen van 10 jaar oud bij elkaar.
(Bron: Bomenstichting 2018, Bomenlanen van levensbelang)

Daarom is het voor het aankomende bomenbeheer plan van groot belang om bij herplant te voldoen aan dezelfde kwaliteit als bij de oorspronkelijke bomen. (een jonge dunne boom volstaat dus niet als vervanging van een dikke oude boom).

Daaruit volgt dat het belangrijk is om niet te voortvarend oude waardevolle bomen te kappen.

Bij kap en herplant is het belangrijk dat omwonenden voldoende inspraak hebben. En bij herplant dat inderdaad/uiteraard de juiste boom op de juiste plek wordt gezet. Alleen op die manier krijgt de nieuwe aanplant alle ruimte om uit te groeien tot een monumentale boom. Zodat we in Oirschot monumentaal en groen op een prachtige manier combineren!

Lakse aanpak Lidl-rotonde en gevaarlijkste (Bestse)weg van Brabant

File vorming Bestseweg, ook in de aanpak

Eind januari werd beslist dat de Lidl-rotonde en de Bestseweg gaan worden aangepakt. Eindelijk!! In april 2019 werd de Bestseweg al aangewezen als de gevaarlijkste weg van Brabant. Omwonenden wachten minstens 15 jaar op een goede oplossing en zijn steeds aan het lijntje gehouden. In 2017 lag er al geld op de plank voor dit project, maar in 2021 pas zullen de weg en de rotonde klaar zijn.

Op de rotonde komen fietsers van alle kanten (ook met hoge snelheid van de brug af), het fietspad op de Bestseweg is nauwelijks gescheiden van de rijbaan en oversteken is er levensgevaarlijk. En niet te vergeten de luchtverontreiniging door het optrekkende of stilstaande verkeer.

De doorstroming moet veel beter en daarvoor zijn grootse maatregelen voor ons niet onbespreekbaar. Te denken valt aan een turbo-rotonde en wat ons betreft rijden de fietsers op zowel de rotonde als de Bestseweg maar aan één kant van de weg.

Wat ons stoort is dat de omwonenden al minstens 15 jaar een oplossing is beloofd, dat er al minstens 2 onderzoeken zijn geweest met plannen waar omwonenden positief op hebben gereageerd en dat we nu wéér naar de tekentafel moeten voor een nieuw plan. Waarom kan het in Oirschot niet in één keer goed én in één keer klaar?

De wethouder zegde toe dat de eerdere onderzoeken gaan worden meegenomen in de voorbereidingsplannen, maar desondanks gaan deze voorbereidingsplannen 120.000 euro kosten, bovenop de kosten van de eerdere onderzoeken.

Wij vinden het diep triest dat dit proces al die tijd zo heeft geslonsd en zo ongemotiveerd lijkt te zijn opgepakt door de verantwoordelijke wethouders terwijl het budget al lang en breed klaar stond. Wat ons betreft gaat de schop bij wijze van spreken vandaag nog in de grond.

Woningbouw plannen Oirschot: bijsturing is nodig

Oirschotse woningbouw plannen behoeven bijsturing

Sociaal Progessief Oirschot heeft het afgelopen jaar de druk op wethouder Machielsen (o.a. via social media) flink opgevoerd om nu eindelijk te gaan leveren: meer betaalbare woningen in Oirschot. Tijdens een informatiebijeenkomst op 4 februari werd bekend gemaakt dat onderzoeksbureau Braining The Future de mogelijkheden in kaart gaat brengen om 1500 woningen in onze gemeente te gaan bouwen. Mooi!

Eind maart 2020 dient dit plan gereed te zijn en inmiddels zijn de mogelijkheden voor 800 woningen in kaart gebracht. Braining The Future kwam vertellen hoe het proces gaat verlopen, op welke manier inwoners worden betrokken en hoe in andere plaatsen stedenbouwkundige plannen worden aangepakt. Verder wilde zij vooral input horen van de raad.

Hierop was de raad niet voorbereid en werd door het doel van de bijeenkomst overvallen. Om niet geconfronteerd te worden door een kant-en-klaar plan van de wethouder eind maart vroeg de raad om een extra sessie om het proces te kunnen bijsturen. Want bijsturen is nodig, zoals je in onderstaande bullets kunt lezen.

Desondanks was Sociaal Progressief Oirschot een van de weinige partijen die een poging deed om een flink aantal aanbevelingen te doen voor deze woningbouwplannen:

 • Er wordt een enorm aantal van 1500 woningen gebouwd. Het is prima dat er wordt gekeken om die zo goed als mogelijk stedenbouwkundig in te passen i.p.v. ze lukraak ergens neer te plempen.
  Dat betekent echter niet dat het onderzoeksbureau in het onderzoeken moet doorslaan door bijvoorbeeld onze Oirschotse identiteit nog maar eens een keertje te onderzoeken
 • De termen ‘nieuwe monumentaliteit’ en het overdreven exclusieve uit de gegeven presentaties slaat wat ons betreft de plank mis. Starters en senioren die al heel lang zoeken willen ‘gewoon’ wonen, dat hoeft echt niet overdreven exclusief of in toekomstige monumentaliteit.
 • Ook werd er gesteld in de presentatie dat je mensen kunt aantrekken met mooie woningbouwprojecten. Ook dat wekte bij ons wrevel. Begin eerst maar eens met bouwen naar de behoefte die er vanuit de huidige bevolking is.
 • Er worden per kern 8-10 personen uitgenodigd en geselecteerd door de dorpsondersteuners. Zij gaan input voor die behoefte leveren. Daarnaast is er een onderzoek uitgezet onder jongeren t/m 35 jaar. Onze aanbeveling is om zoveel mogelijk informatie uit de gehele samenleving op te halen en dus breder te gaan kijken.
 • Als we mooie wijken gaan bouwen moeten we ervoor zorgen dat de woningen ook voor de volgende generatie kopers blijvend betaalbaar zijn. Denk hierbij aan concepten als ‘slimmer kopen’. De wethouder gaf aan hierover met wooncorporaties in gesprek te zijn.
 • Voor een goede en gezonde sociale samenleving in de nieuwe wijken is het creëren van hofjes een goed middel. Een andere aanbeveling is om oud, jong, arm en rijk door elkaar te laten wonen. Een wijk waarin alleen maar ‘sociale’ woningen staan kan tot problemen leiden.
 • Inclusief bouwen‘; zo bouwen dat burgers optimaal kunnen deelnemen in de samenleving: jong en oud, hoogsensitief, beperkt en onbeperkt en met verschillende (sociaaleconomische) achtergronden.
 • Door de jaren heen zijn er kaders opgesteld op basis van ervaringen waar alle woningbouw projecten aan moeten voldoen, bijvoorbeeld voldoende groen in de wijk. Deze kaders zijn bewezen goed en hier dient niet aan getornd te worden. Wel staat wat ons betreft het aantal parkeerplaatsen per huishouden ter discussie.
 • Ga tijdig met de infrastructuur aan de slag zodat er geen onnodige hinder ontstaat

Kortom: Sociaal Progressief Oirschot blijft constructief kritisch en stuurt bij daar waar nodig. We zijn blij dat er flink gebouwd gaat worden, wat ons betreft dus zonder al teveel poespas.

Samenwerken met andere gemeenten: hoe zit het?

Oirschotse samenwerkingen binnen Metropool Regio Eindhoven

Volledig zelfstandig blijven gaat niet meer. De gemeentelijke taken zijn pittiger geworden en we merken steeds vaker dat de specialistische kennis en de capaciteit in de organisatie ontbreekt. Daarom koos de gemeenteraad in oktober 2018 om per thema met andere gemeenten samen te werken. De meeste thema’s zijn belegd ‘richting Eindhoven’, een aantal thema’s bij de Kempen.

Er moet opgemerkt worden dat er ‘beperkt aanbod’ is qua samenwerkingsmogelijkheden. Soms kun je enkel naar de Kempen kijken voor één thema, en soms enkel richting Eindhoven. Over het algemeen kan gezegd worden dat wij als partij uiteindelijk ‘tevreden’ zijn over de gemaakte keuzes qua samenwerkingen. Dit is de actuele situatie:

Gemeentelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten:
– Bedrijfsvoering en back-office

Strategische Kempenagenda
– Transitie Landelijk gebied (uitvoering)
– Energietransitie (uitvoering)

Best-Oirschot-Veldhoven:
– Sociaal Domein
(In oktober 2019 is vastgesteld dat we zelf regie gaan voeren, maar mogelijk met Best willen gaan samenwerken op dit thema)

Stedelijk Gebied Eindhoven:
– Economie
– Wonen
– Ruimte
– Voorzieningen en Evenementen

Metropool Regio Eindhoven:
– Mobiliteit
– Economie
– Energietransitie (strategie)
– Transitie landelijk gebied (strategie)

De landelijke thema’s (Energietransitie en Transitie landelijk gebied) worden bij de Metropool Regio Eindhoven strategisch uitgedacht en worden in deelregio’s uitgewerkt. Wij vallen daarbij in de Kempen-regio gezien overeenkomstige uitdagingen in de Kempen gemeenten.

Sociaal Progressieve reflectie op het politieke jaar 2019

Groen en Sociaal 2020

2020 is begonnen, Sociaal Progressief Oirschot gaat zich ook dit jaar weer fanatiek inzetten voor een groener en socialer Oirschot. In onze sociale en groene visie op Oirschot voegt een raadsbreed akkoord echter weinig toe aan de MENS die soms ietsje meer steun nodig heeft. En evenmin als het gaat over een gezonde en duurzame leefomgeving voor ons allemaal.

“Onderhuids gekonkel en pootje gelicht”

Elke fractie is bezig met haar eigen stokpaardjes. Of het nu gaat om sportparken, boerenbelangen, IKC’s, Branding Oirschot, Groene Corridors, bruggen over het kanaal, woningbouw of wat dan ook. Die wethouders van iedereen, maar van bepaalde partijen in het bijzonder, worden met zogenaamd breed gedragen opdrachten op pad gestuurd. Als echter puntje bij paaltje komt kunnen ze zomaar de steun (zelfs van de eigen partij) verliezen. Ze worden pootje gelicht omdat meegaan met een financieel ondeugdelijk dekkingsplan van een IKC de fractie beter past dan een kloppend huishoudboekje.

Als het om sociaal beleid gaat dan mogen we van geluk spreken dat de wethouder voortborduurt op de ingeslagen weg. Maar hard werken aan een sociaal Oirschot waar bijvoorbeeld nieuwkomers actief geholpen worden met het vinden van passend werk lijkt toch wat te veel gevraagd. Het afgeserveerde mantelzorgcompliment hebben we gelukkig in ere hersteld.

Vergelijkbaar is het gesteld met groen beleid. Denk aan de energietransitie of het begrenzen van intensieve veehouderij. Het verduurzamen van het eigen gemeentelijk vastgoed staat bovenaan de prioriteitenlijst. Wat er daarna voor de Oirschotse inwoners moet gebeuren blijft vaag. En met visie investeren in nieuwe vormen van een toekomstbestendige landbouw en voedselvoorziening is nog ver van het Oirschotse bed.

Kortom, Sociaal Progressief Oirschot is best bereid collegiaal en constructief mee te werken maar dan moet er wel aan een toekomstgerichte visie voor mens, dier en duurzaam samenleven gewerkt worden.

Voor nu wensen we iedereen het goede voor 2020.

U kunt ons kritische geluid blijven volgen via onze site www.sociaalprogressief.nl en onze blog www.sociaalprogressiefoirschot.com

Of actief meedenken en deelnemen aan onze fractieactiviteiten!


Bestuur en Fractie
Sociaal Progressief Oirschot

sociaalprogressiefoirschot@outlook.com
https://www.sociaalprogressiefoirschot.nl

Vonnis geveld: de Oirschotsedijk gaat dicht

Oirschotsedijk: niet alle info lag op tafel

Heeft de Oirschotse raad zitten slapen of ontving zij doelbewust bepaalde informatie niet? In de afgelopen dagen werd duidelijk dat het best wel eens heel druk kan gaan worden op het alternatief voor de Oirschotsedijk-route. Sociaal Progressief Oirschot onderzocht dit en er ontstond een meerderheid in de raad voor het openhouden van de Oirschotsedijk. Deze meerderheid hield echter geen stand.

In een eerder blogpost werd gemeld dat ik eind augustus 2019 raadsvragen had gesteld omdat ik veel verkeersdrukte verwacht op de Challenge-variant, het toekomstige alternatief voor de Oirschotsedijk.

Aanleiding voor de vragen:
Het rapport ‘Ontwikkelingsvisie Landelijk Strijp’ door Enno Zuidema Stedebouw van december 2008 stelt dat een extra aansluiting op de A2 van essentieel belang is voor de doorstroming. Uiteindelijk werd deze aansluiting geschrapt én werden industrieterreinen ook nog eens uitgebreid. Logischerwijs gedacht moet het dan drukker worden op de Challenge-variant. Zou het niet goed zijn om de Oirschotsedijk open te houden tot we meer inzicht hebben in de verkeersdrukte?

Antwoord van het college (eind oktober 2019):
Berekeningen in het milieu-effecten-rapport van juni 2015 tonen aan dat er geen problemen gaan ontstaan en dus zien we geen reden om de plannen te wijzigen.

Kanttekeningen bij de onderbouwing
Omdat beide bronnen elkaar zo tegenspreken ben ik de milieu-effecten-rapportage gaan bestuderen. Kort samengevat vond ik de volgende bezwaren:

 • In de berekening is de laatste stand van zaken m.b.t. Westfields en GDC Acht niet meegenomen en al het verkeer dat dat met zich meebrengt
 • In het plan en mogelijk ook in de berekeningen is een grote rol weggelegd voor openbaar vervoer. Het gebruik daarvan kan wel eens TE positief zijn ingeschat
 • De commissie die de kwaliteit van het rapport beoordeelt had dermate grote bezwaren dat een aanvullend rapport moest worden geschreven. Samengevat is een van de grootste bezwaren: we weten niet wat het doel van de weg is en dus kunnen we ook niet beoordelen of deze doelen worden behaald. (!)

Eindhovense belangen worden gediend

De Challenge-variant is er kort samengevat op gericht de Anthony Fokkerweg en de aansluiting daarvan op de Randweg (A2 / N2) te ontlasten door meer verkeer in de richting van de aansluiting op de A58 bij Best te sturen.

Bovenstaand citaat uit het bestemmingsplan stelt dat Eindhoven haar verkeersdrukte op de Anthony Fokkerweg wil ‘lozen’ op Oirschots grondgebied. Daarmee gaat de Oirschotse raad akkoord. Ook vraagt Eindhoven de Oirschotsedijk af te sluiten. Daarop gaat de Oirschotse raad ook akkoord, omdat de Challenge-variant een prima alternatief lijkt, gezien de berekeningen.

Die berekeningen staan nu dus duidelijk ter discussie. Moet er niet een ultieme poging worden ondernomen om de Oirschotsedijk open te houden totdat hier meer zekerheid over is?
Het is begin november 2019 en dan ontvang ik een belangrijk rapport:

Arcadis rapport
Een van de bezwaarmakende bedrijven blijkt in 2017 haar twijfels te hebben gehad, en dus liet dit bedrijf onderzoeksbureau Arcadis alle rapporten en aanvullende documenten bestuderen. In dit rapport worden alle twijfels bevestigd. Kort samengevat:

 • Het milieu-effecten-rapport onderzoekt het verkeersluw maken van de Oirschotsedijk, maar niet het afsluiten van de Oirschotsedijk – wat een negatief effect kan hebben op de doorstroming
 • Onduidelijk waarom de aansluiting met de A2 nu niet meer nodig is
 • Transparantie ontbreekt én er lijkt te selectief onderzocht waardoor niet tot de conclusie kan worden gekomen dat de verkeerskundige situatie verbetert.

De Oirschotse raad heeft dit kritische rapport nooit ontvangen. Wel ontvingen we in 2017 een zeer beperkte samenvatting van dit rapport (opgesteld door Eindhoven?) waarin een geoefend lezer met oog voor detail de problemen had kunnen opmerken. Blijkbaar was het rapport niet in het bezit van de gemeente Oirschot, want het werd op 25 november 2019 aan Oirschot verstrekt door de gemeente Eindhoven.

Raads-specialisten bijeen
Bovenstaande informatie roept zoveel vraagtekens op dat Sociaal Progressief Oirschot, VVD, D’66 en De Gewone Man willen uitzoeken of er nog een ultieme poging kan worden gedaan om de Oirschotsedijk open te houden. Het is spreekwoordelijk 1 minuut voor 12.

Betrouwbare partner
Een week later, een half uur voor de raadsvergadering van 26 november koppelt de wethouder terug dat er grote financiële risico’s aan het ophouden van de plannen zitten, en dat we hiermee geen betrouwbaar partner zijn voor o.a. Eindhoven – over betrouwbare partners gesproken.
Dit blijkt diepe indruk te maken op De Gewone Man want zij trekken hierop hun steun in en dus blijkt er uiteindelijk geen meerderheid in de raad te zijn.

Hiermee is Oirschot dus weer de betrouwbare partner van de gemeente Eindhoven en vinden de werken weer hun doorgang; de Oirschotsedijk wordt nu dus echt definitief afgesloten. Het ontbrak aan lef om deze nieuwe feiten op hun waarde te schatten.

Maar zes jongerenwoningen in plan Barcelona

JongerenCentrum Ramblaz aan de Barcelona werd gesloopt. De pijn bij sommigen werd verzacht doordat er jongerenwoningen terug zouden komen op deze plek. 18 april 2017 werden de plannen voor de jongerenwoningen gepresenteerd op het gemeentehuis en hier kwamen dan ook een hoop jongeren op af.

Tijdens de raadsvergadering over deze plannen spraken diverse partijen, waaronder wij, hun lof uit voor de komst van betaalbare jongerenwoningen. Zeker met de ‘Notitie Woningschaarste’ en ‘Resultaten Woonwensenonderzoek 2017 MRE’ onder de arm, waaruit deze schaarste blijkt.

Wat schetst onze verbazing: in een nieuwsbrief van maart 2019 schrijft WoonInc. dat ze de specifieke doelgroep ‘jongeren’ overboord heeft gezet en nu iedereen wil laten inschrijven op de nieuwbouwplannen. Na raadsvragen hierover blijkt er het volgende te komen op deze locatie:

 • 6 studio’s (met name voor jongeren) met een huur tot maximaal de kwaliteitskortingsgrens (in 2018: € 417,34 per maand);
 • 24 appartementen met een huur rekening houdend met de eerste aftoppingsgrens (in 2018: € 597,30 per maand);
 • 17 gezinswoningen met een huur tot maximaal de liberalisatiegrens (in 2018: € 710,68 per maand).

41 van de 47 woningen zijn dus niet specifiek voor jongeren, maar… zo schrijft de gemeente;

“Er wordt niet afgeweken van het eerdere plan. (…) Gezien het grote aantal sociale huurwoningen (30 appartementen en studio’s en 17 gezinswoningen) biedt dit project kansen voor jongeren”

Hebben wij ons dan vergist en was er destijds dan toch geen sprake van jongerenwoningen?

Nee, zo blijkt uit het van internet gewiste persbericht van WoonInc. dat we terugvonden op de Facebook pagina van de lokale omroep. Hierin schrijft WoonInc. op 10 april 2017 namelijk:

“Aan de Wilhelminakade in Oirschot – op de plek van de Ramblaz – zijn wij bezig met de ontwikkeling van Barcelona: een nieuwbouwproject speciaal voor jongeren.”

Change of plan? Het bericht van WoonInc. spreekt ook over 6 studio’s, 24 appartementen en 17 rijwoningen, dus qua plan is er inderdaad niets veranderd. Maar wel qua doelgroep. Kwalijke zaak dat de gemeente dit ontkent en geen aanstalten maakt om hier iets aan te veranderen. Een schone taak voor onze partij weer dus…!