Bedankt milieuorganisaties en omwonenden!

(Ingezonden brief, vorige week geplaatst in het Oirschots Weekjournaal)

Op 19 augustus vierden de inwoners van Oirschot dat de megastal aan de Logtsebaan 2 voorlopig van de baan is. Het is met name aan de inzet van de omwonenden en de milieuorganisaties te danken dat de megastal er waarschijnlijk niet gaat komen.

De milieuorganisaties (Brabantse Milieu Federatie en Natuurmonumenten) wisten in korte tijd ruim 24.000 handtekeningen op te halen en kregen steun van onder andere 130 dierenartsen. Omwonenden gingen met alle politieke partijen in gesprek om de stal tegen te houden. En gezamenlijk stuurden ze in december 2018 de gemeente een handleiding over hoe ze het beste de stal tegen konden houden.

In oktober 2018 vonden Sociaal Progressief Oirschot en D’66 ook dat de gemeente niet alles op alles zette bij de rechtbank om de stal tegen te houden en via een extra raadsvergadering riepen wij op om er ambtelijk meer werk van te maken. Daar bleek geen meerderheid voor in de raad, dus mochten de milieuorganisaties en de omwonenden, ondanks onze vurige poging, zelf de kastanjes uit het vuur halen.

En met succes, want de rechtbank bepaalde dat een aantal vergunningsverleningen terug naar de tekentafel moeten. Eerst naar die van de provincie, en vervolgens die van de gemeente. Waarbij er nu meer rekening gehouden moet worden met de aangrenzende natuurgebieden.

Dat maakt in onze ogen de kansen dat er een megastal kan komen een heel stuk kleiner, zeker nu de PAS-wal het schip keert. Daarom dat we milieuorganisaties en omwonenden zeer dankbaar zijn dat zij hebben volgehouden: Bedankt!!!

Erik Strijbos, Sociaal Progressief Oirschot

De SKOBOS studiereizen

Een paar dagen geleden ontvingen we antwoord van de wethouder op onze vragen over de studiereizen van SKOBOS. Kort samengevat is, zoals we al wisten, SKOBOS een onafhankelijke organisatie met een eigen afsprakenkader, eigen manier van werken en een zelfstandig bestuur. SKOBOS wordt volledig bekostigd door het rijk en heeft de vrijheid om deze publieke middelen op haar eigen manier in te zetten.

Uit de beantwoording blijkt dat de gemeente Oirschot niets bijdraagt aan de kosten voor de reis. En de beoordeling van deze reis ligt volgens de wethouder ook volledig bij SKOBOS. De wethouder heeft onze zorgen en vragen overgebracht aan SKOBOS, die op hun beurt ook hebben gereageerd richting de gemeenteraad.

Kort samengevat vindt SKOBOS dat de reis een aangelegenheid is van SKOBOS en niet van de wethouder en dat de detaillering in onze vragen opmerkelijk is. Onze openbare vragen hebben her en der geleid tot voor SKOBOS ongewenste en tendentieuze reacties. Mocht de politiek vragen hebben over het beleid van SKOBOS, dan kunnen we die beter aan SKOBOS direct stellen.

SKOBOS stelt verder in februari haar personeel op de hoogte te hebben gesteld en de ouders in mei. Interne vragen zijn beantwoord, het is besproken in medezeggenschapsraden en dit heeft volgens SKOBOS verder niet tot inhoudelijke reacties geleid. Meer informatie over het doel van de studiereizen kan worden gelezen op de website van SKOBOS. De reizen worden betaald uit het scholingsgeld van de directeuren en uit de reserves.

Aanleiding voor onze vragen aan SKOBOS waren de bezorgde ouders die de nodige vraagtekens hadden gezet. Er zijn vragen over de groepsgrootte (kan bijvoorbeeld een klein gedeelte niet de opgedane kennis op de rest overbrengen?), er zijn vragen bij de doelgerichtheid (kan de informatie bijvoorbeeld niet dichter bij huis worden gehaald?) en er zijn vragen over de effectiviteit (percentage deelnemers dat SKOBOS verlaat na deelname). Zie ook het bericht in het ED: Vraagtekens bij studietrip naar de VS.

N.a.v. onze openbare vragen kwamen we een hoop meer te weten. Dat studiereizen absoluut niet ongebruikelijk zijn, bijvoorbeeld. Maar ook informatie van onderwijs experts die vertelden dat deze informatie dichter bij huis kan worden gehaald, bovendien met hogere kwaliteit. En dat er ook weerstand was bij ouders n.a.v. de eerdere studiereizen naar Engeland, Afrika en Singapore.

De SKOBOS studiereis werd kortom op deze manier een leerzame casus die onze partij een hoop interessante en soms opmerkelijke inzichten gaf. Ondanks dat we ons van SKOBOS niet mogen bemoeien met de besteding van overheidsgeld – en dat de landelijke overheid dit dus ook niet doet – kunnen we alleen maar kritisch blijven en wensen we SKOBOS dezelfde kritische houding toe.

Afval scheiden: feiten en fabels

Afval Kliko's Oirschot

Iedereen kent wel de verhalen van de buurman van een neef en daar weer de zwager van, die met eigen ogen heeft gezien dat ze het afval na inzameling toch weer allemaal bij elkaar gooien en dan verbranden.

De werkelijkheid is gelukkig anders: Op dit moment is slechts 13% van het afval onbruikbaar (en wordt dus wél verbrand) en het plan is om dit stapsgewijs terug te brengen naar 5%. Een gemeente als Reusel laat zien dat dit haalbaar is en kan.

Lees ook het artikel in het Eindhovens Dagblad, met fabels en feiten over afval scheiden: https://www.ed.nl/brabant/afvalscheiden-helpt-echt-feiten-en-fabels-over-scheiden~aba393fd/

Afval is wellicht ook niet het juiste woord, want veel van het materiaal kan worden herbruikt als grondstof voor nieuwe producten. Dat is geen ‘links verhaal’, maar een verhaal van ‘meer efficiëntie’. Bronnen raken op, dus er is weinig andere keus.

Sociaal Progressief Oirschot heeft er voor gepleit om eventuele nieuwe maatregelen niet over de mensen uit te strooien, maar om deze in samenwerking met onze inwoners uit te gaan rollen. We willen niet een situatie zoals in Best.

Wil ik positief afsluiten door iedereen die het afval dagelijks scheidt hartelijk te bedanken voor hun inzet; samen maken we de wereld een beetje mooier!

Elektriciteits-masten Oirschot worden verplaatst naar…

Begin dit jaar werd al duidelijk dat de elektriciteitsmasten dwars door de bebouwde kom van Oirschot gaan worden verplaatst naar de andere kant van de A58. Daar zijn we als Sociaal Progressief Oirschot heel blij mee gezien alle mogelijke gezondheidsrisico’s.

Ook komen de nieuwe lijnen ondergronds te liggen, en worden twee circuits uitgevoerd. Of dit voldoende is vanwege alle toekomstige groene vormen van energie-opwekking is maar zeer de vraag. We hebben daarom gepleit voor het aanleggen van drie in plaats van twee circuits, zodat de grond niet nog een keer open hoeft.

Ook Tennet twijfelt hierover omdat ze op termijn het derde circuit toch al willen aanleggen. Echter speelt het beschikbare budget voor dit project een rol. De Brabantse Milieu Federatie (en Bernard Gerard) doet een open oproep aan initiatiefnemers om zich te melden met grootse energie-opwekkings-projecten zodat dit project hopelijk toch stevig kan worden aangezet.

Wil je zien waar de nieuwe lijnen komen te liggen? En wil je jouw ideeën hierover insturen? Kijk dan op deze pagina van Tennet.

Onderwijsgeld: op studiereis of beter onderwijs?

Ons bereikte berichten dat SKOBOS, de organisatie achter diverse basisscholen in onze gemeente, een studiereis wil gaan maken naar New York met 17 personen van het management en bestuur. En dat zij in 2015 reeds met een groot gezelschap een studiereis hebben gemaakt naar Singapore. We vragen ons hardop af of deze geldbesteding bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs, en zo ja, op welke manier. Kunnen bovendien dezelfde lessen niet worden opgedaan door een kleinere groep mensen die informatie deelt aan de rest van de groep?

Lees hier meer over in het ED van vandaag: “Vraagtekens bij studietrip naar de VS

Als Sociaal Progressief Oirschot vinden we de kwaliteit van het onderwijs belangrijk. De gemeente maakt samen met de onderwijsinstellingen afspraken over de lokale educatieve agenda. Het gaat dan bijvoorbeeld over conciërges, zwemonderwijs, excursies, maatschappelijke en pedagogische doelen of andere aanvullende onderwijsvoorzieningen zoals bijvoorbeeld bijdragen aan studiekosten voor mensen die het minder breed hebben. Gewoonlijk is er dan ook discussie over wie welk gedeelte betaalt.

Volgens onze informatie is SKOBOS altijd kien op de juiste besteding van haar middelen aan onderwijs gerelateerde doeleinden, wat prijzenswaardig is. Toen de berichten over de studiereizen ons ter ore kwamen hebben we desondanks meteen bezorgde raadsvragen gesteld.

We willen namelijk graag weten wat de beoogde doelen en resultaten zijn/waren van deze studiereizen, wat de kosten zijn, hoe deze worden betaald en hoe dat deze reizen passen in de onderwijsdoelstellingen van SKOBOS en eventueel de lokale educatieve agenda.

We wachten deze antwoorden met spanning af, want het kan namelijk niet zo zijn dat gemeenschapsgeld dat bedoeld is voor goed onderwijs op een mogelijk verkwistende manier wordt ingezet.

Energiebesparing – wat kun je zelf doen?

Open informatieavond op woensdag 11 september vanaf 19.30 uur in Sociaal Cultureel Centrum de Enck met sprekers Diederik Samsom en wethouder Esther Langens

De Kempengemeenten zijn druk bezig om binnen een paar jaar energie-neutraal te worden. Dat vraagt grote inspanningen van onze inwoners, bedrijven en de overheid.

Kortom: hoog tijd voor goede, begrijpelijke informatie. Wat gaat er veranderen en wat betekent het voor ons als inwoners?

Diederik Samsom was actief voor Greenpeace en partijleider van de PvdA. Momenteel is hij voorzitter van de landelijke ‘Klimaatoverlegtafels’ die door de regering zijn ingesteld om het klimaatakkoord van Parijs handen en voeten te geven. Hij zal vertellen over hoe je zelf aan de slag kan met energiebesparing en energieopwekking.

Esther Langens is wethouder in Oirschot en verantwoordelijk voor milieu en energiebeleid. Zij zal vertellen wat er allemaal gaat veranderen in onze gemeente en wat dit betekent voor ons als inwoners van Oirschot.

Uiteraard is er volop ruimte voor vragen en discussie met beide sprekers. Graag tot woensdag 11 september, 19.30 uur in de Enck!