O wow! Energiebeleid in Oirschot

Energiebeleid ook Oirschot is begonnen

Eindelijk. Alle fracties in Oirschot met uitzondering van De Gewone Man stemden in januari voor het B&W-voorstel om budget vrij te maken voor gemeentelijk energiebeleid. Sociaal Progressief Oirschot is voor een eerlijke verdeling van lasten en lusten, en vindt het belangrijk dat álle burgers in het energiebeleid worden meegenomen.

€250.000,- is best veel geld, maar op de totale begroting van meer dan 30 miljoen is het minder dan 1%. De noodzaak werd ergens wel gevoeld, maar besluitvorming steeds vooruitgeschoven. Nu komt er geld voor ambtenaren die concrete stappen zetten in ons mooie Oirschot. Zoals energie besparen met LED-straatverlichting en milieu-vriendelijk opwekken met meer zonnepanelen.

De opwarming van onze planeet gaat immers wel snel. Onderstaande barcode laat zien dat de warmste jaren zich concentreren in de laatste decennia. Het eerste warmterecord van 2020 is al binnen: op 31 januari was het 12.3 graden! En op 16 februari stormt het naar 16 graden.

Gemiddelde temperatuur in De Bilt tussen 1706 en 2017. Bron: KNMI

Sociaal Progressief Oirschot controleert of het geld goed besteed wordt en de doelen gehaald. En doet concrete voorstellen, zoals een stimuleringsfonds voor burgers, zodat ook de lagere inkomens kunnen meedoen met verduurzaming van hun woning.

We steunen ook van harte de lokale, coöperatieve initiatieven zoals Zon op Oirschot. Zij hebben al heel wat vierkante meters aan zonnepanelen gelegd en veel kennis en ervaring opgebouwd. Sociaal Progressief Oirschot wil dat de gemeente zoveel mogelijk samenwerkt met deze lokale coöperaties. En waar mogelijk ondersteunt met financiering en faciliteiten.

Groen en sociaal, daar staan wij voor.

Sociaal Progressieve reflectie op het politieke jaar 2019

Groen en Sociaal 2020

2020 is begonnen, Sociaal Progressief Oirschot gaat zich ook dit jaar weer fanatiek inzetten voor een groener en socialer Oirschot. In onze sociale en groene visie op Oirschot voegt een raadsbreed akkoord echter weinig toe aan de MENS die soms ietsje meer steun nodig heeft. En evenmin als het gaat over een gezonde en duurzame leefomgeving voor ons allemaal.

“Onderhuids gekonkel en pootje gelicht”

Elke fractie is bezig met haar eigen stokpaardjes. Of het nu gaat om sportparken, boerenbelangen, IKC’s, Branding Oirschot, Groene Corridors, bruggen over het kanaal, woningbouw of wat dan ook. Die wethouders van iedereen, maar van bepaalde partijen in het bijzonder, worden met zogenaamd breed gedragen opdrachten op pad gestuurd. Als echter puntje bij paaltje komt kunnen ze zomaar de steun (zelfs van de eigen partij) verliezen. Ze worden pootje gelicht omdat meegaan met een financieel ondeugdelijk dekkingsplan van een IKC de fractie beter past dan een kloppend huishoudboekje.

Als het om sociaal beleid gaat dan mogen we van geluk spreken dat de wethouder voortborduurt op de ingeslagen weg. Maar hard werken aan een sociaal Oirschot waar bijvoorbeeld nieuwkomers actief geholpen worden met het vinden van passend werk lijkt toch wat te veel gevraagd. Het afgeserveerde mantelzorgcompliment hebben we gelukkig in ere hersteld.

Vergelijkbaar is het gesteld met groen beleid. Denk aan de energietransitie of het begrenzen van intensieve veehouderij. Het verduurzamen van het eigen gemeentelijk vastgoed staat bovenaan de prioriteitenlijst. Wat er daarna voor de Oirschotse inwoners moet gebeuren blijft vaag. En met visie investeren in nieuwe vormen van een toekomstbestendige landbouw en voedselvoorziening is nog ver van het Oirschotse bed.

Kortom, Sociaal Progressief Oirschot is best bereid collegiaal en constructief mee te werken maar dan moet er wel aan een toekomstgerichte visie voor mens, dier en duurzaam samenleven gewerkt worden.

Voor nu wensen we iedereen het goede voor 2020.

U kunt ons kritische geluid blijven volgen via onze site www.sociaalprogressief.nl en onze blog www.sociaalprogressiefoirschot.com

Of actief meedenken en deelnemen aan onze fractieactiviteiten!


Bestuur en Fractie
Sociaal Progressief Oirschot

sociaalprogressiefoirschot@outlook.com
https://www.sociaalprogressiefoirschot.nl

Algemene beschouwingen 2019

Dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan het totstandbrengen van deze begroting. B&W, de ambtenaren en ook de gemeenteraad van onze gemeente Oirschot! Samen is veel werk verzet op een constructieve manier.

Sociaal Progressief Oirschot is een sociale en groene partij die vanuit een gezonde gemeentelijke bedrijfsvoering financieel haalbare dingen wil doen voor onze inwoners van nu en in de toekomst en daarnaast een duurzame omgeving nastreeft.

Sociaal

Sociaal betekent in onze ogen dat niemand tussen wal en schip valt, we het samen doen en dat iedereen faire kansen krijgt in het leven. Dit betekent een gemeentelijke organisatie die oog heeft voor de zorgen en mogelijkheden van kwetsbare inwoners. Wij vinden het fantastisch dat in onze kleine maatschappij vele mensen elkaar een beetje of meer helpen. Fijn voor de hulpbehoevende en vaak ook zeer waardevol voor degenen die omniets een handje toesteken. Wij kunnen in onze huidige maatschappij niet zonder onze mantelzorgers. Zij vormen een ruggengraat in onze samenleving. Het afschaffen van het mantelzorgcompliment vinden wij een slechte zaak. Wij zullen een motie indienen die ervoor zorgt dat het mantelzorgcompliment behouden kan worden. De heer Engels van de adviesraad zorg en samenleving Oirschot heeft zojuist een betoog gehouden dat wij alleen maar kunnen beamen en steunen. Hartelijk dank meneer Engels voor uw inbreng vanavond!

Wij hopen dat de preventieve maatregelen voorgesteld om duurdere tweedelijns zorg te voorkomen (transformatie & kantelingsagenda sociaal domein) een mooi effect heeft en zal waarmaken wat wordt voorspeld. Dat zou heel mooi zijn en hier hopen we allen op! Twee ton besparing die het moet kunnen opleveren lijkt ons erg optimistisch. Indien deze maatregelen onvoldoende werken nemen we aan dat gemeente Oirschot ruimhartig omgaat met inwoners die steun nodig hebben en passende hulp zal blijven inzetten. Op tijd de goede kwaliteit zorg leveren betekent ook dat de kosten voor de baten uitgaan om zodoende het optimale fysieke en emotionele resultaat voor onze inwoners te bereiken. Graag de besparingen die vrijkomen op het sociaal domein hier ook blijvend voor te labelen.
Graag reactie van de wethouder.

Huisvesting

Sociaal en groen betekent ook dat we sociaal en groen bouwen: betaalbare huur- en koopwoningen met extra aandacht voor onze jonge inwoners. De woningmarkt is voor hen steeds lastiger geworden zoals we allen weten. Er is simpelweg te weinig gebouwd de afgelopen jaren. Wat we jammer vinden is dat waar aan de Barcelona het jeugdhonk is ingeleverd, we in onze ogen te weinig woningen terugzien voor de jeugd. Terwijl dit wél is beloofd door WoonInc. Zij schreven letterlijk in hun persbericht: een nieuwbouwproject speciaal voor jongeren.

We gaan er vanuit dat de wethouder dit goed gaat maken in de nabije toekomst. Omdat we een opgave hebben om veel meer te bouwen in de Metropool Regio Eindhoven en dus ook Oirschot verwachten we echt zeer binnenkort mooie plannen met snelle bouw van betaalbare en duurzame woningen. We hebben een aantal mooie voorbeelden langs zien komen. Leuke huizen voor een zeer betaalbare prijs: wethouder verras ons.

Wat betreft duurzaamheid en wonen zijn we teleurgesteld in Wooninc. Zij hebben een taakstelling en die zien we te weinig terug. Op veel plaatsen in het land worden hele wijken aangepakt en sociale huurwoningen verduurzaamd. Betere isolatie en zelf elektriciteit opwekken: mooi voor de huurders, meer woongenot, een lagere energierekening en beter voor het milieu. Graag horen we van de wethouder wat hij/wij hier aan kunnen doen.

Duurzaamheidsopgave Kempen en Oirschot

Wij zien en merken te weinig van gemeente Oirschot op het gebied van CO2 reductie en duurzaamheid. Terwijl dit toch een speerpunt moet zijn. We doen wel mee in Kempenverband maar de gewone burger ziet en merkt in onze ogen niets of veel te weinig. Ja we horen dat er van alles komt en er heel veel met vallen en opstaan zal gaan. Graag wijzen wij de wethouder erop dat er subsidiemogelijkheden zijn van het rijk: regeling reductie energiegebruik om huiseigenaren te stimuleren in maatregelen die CO2 kunnen reduceren

Kent de wethouder deze regeling? Gaat gemeente Oirschot gebruik te laten maken van de subsidiemogelijkheid en vraagt deze aan voor 14 november? Kost niets en wel resultaat. Ja, wel ambtelijke inzet.

Wij willen dat er echt iets gebeurt! Daarom de motie samen met Dorpsvisie om in 2040 CO2 neutraal te kunnen zijn. Daar is een stappenplan voor nodig. De gemeente geeft het goede voorbeeld en lokale stakeholders als energie coöperaties en inwoners kunnen meehelpen aan breder gedragen oplossingen. Het moet van ons allemaal worden en we moeten hier meer over praten anders gaat het zeker niet lukken. Dus gemeente ga in gesprek en kijk wat er wel kan. Wij merken dat er veel ruis op de lijn zit die er ons inziens niet hoeft te zijn.

Groen

In de groene ruimte ervaren we op dit moment grote problemen met PAS. Dit geeft weer dat we langere tijd te weinig aandacht hebben gehad hebben voor problemen in de natuur. Vaak hebben we een voorschot hebben genomen op toekomstige verbeteringen met compensatie. Iedereen in onze mooie gemeente kent hier een aantal voorbeelden van, zelfs zeer recentelijk. We gaan ze niet benoemen maar wij als Sociaal Progressief Oirschot zijn wel blij dat er een kentering is in beleid. En we hopen op een voortvarende landelijke overheid die het probleem op zeer korte termijn zal tackelen. Dat zal zeker niet gemakkelijk zijn.

Voor onze boeren gaan we voor het gezinsbedrijf, met een menselijke maat en in goede balans met omgeving. Circulair, dit betekent wel wat kostenverhoging voor ons allen maar dit levert wel een volhoudbaar systeem voor de toekomst op. Indien nodig vinden we het belangrijk dat boeren en buitenlui die willen investeren in een nieuwe toekomst en economische dragers voor het platteland worden gesteund. We verwachten ook (financiële) ondersteuning en projecten van provinciale en landelijke overheid. Laten we ons mooie buitengebied behouden en niet verloederen!

De gemeentelijke organisatie is kwetsbaar. We zijn niet groot, problemen zijn tegenwoordig wat complexer dus dat maakt het lastig. Daarom moet meer geïnvesteerd worden in eigen kracht van de organisatie en moet specialistische kennis ingeleend/ingehuurd waar nodig en op tijd!

Daarnaast maken we ons zorgen over VTH de Kempen: veel langdurig zieke werknemers, veel verloop dus ook nieuwe werknemers. Wij vinden vergunningen, toezicht en handhaving van groot belang. Op tijd acteren, direct duidelijk kunnen zijn en handhaven voorkomt veel problemen. Hoe houden we hier voldoende grip op wethouder? Ook met het oog op de nieuwe omgevingswet in 2021.

Financieel gezonde gemeente

Met wat kunst- en vliegwerk is het gelukt om een sluitend meerjarenperspectief tot stand te brengen. Echter ruimte voor hele grote ambities zit er helaas niet in. We hebben met zijn allen grote ambities maar niet alles kan. Het leek erop dat een Integraal Kind Centrum, waar we met vele partijen een intentieovereenkomst voor hebben gesloten in januari 2018 zeker niet haalbaar was in de huidige voorliggende begroting. Zeven miljoen euro is een hele grote som geld, ook als je kijkt wat dat op jaarbasis voor de begroting betekent. Er lijkt echter door opnieuw te kijken naar het dekkingsplan misschien een lagere jaarlijkse kostenpost te realiseren. Sociaal Progressief Oirschot wil graag onderzoeken wat de werkelijke jaarlijkse kosten met alle ins en outs voor onze gemeenschap betekenen. Wij streven naar het kunnen nemen van een gefundeerde beslissing en streven naar een zo groot mogelijke gedragenheid in de raad voor een dergelijk voorstel. Net als velen zijn we nieuwgierig naar de uitkomst van wat, wanneer en hoe.

Gelukkig geeft de septembercirculaire een iets ander beeld. Maar zoals de verschillen tussen mei en september een positief beeld laten zien kan het echter ook weer snel de andere kant opgaan! Niet te snel een voorschot nemen op de toekomst anders staan we zo weer voor grotere problemen.

Al met al:

Sociaal en groen voor al onze burgers

Een stabiele toekomstgerichte gemeente met reële ambities

Graag samen!

Arnold de Vries
fractievoorzitter Sociaal Progressief Oirschot

29 oktober 2019

Energie keuze stress

Vanwege het milieu mogen we niet meer vliegen, mogen we geen vlees meer eten, moeten we van het gas af en kunnen we maar beter geen auto meer rijden. Je zou er bijna depressief van worden.

Vandaag ga ik in Oirschot kijken bij Anita die goed bezig is voor het milieu en haar dak vol laat leggen met zonnepanelen. Anita, was dit een eenvoudige beslissing?

Anita: We wilden het al langer, maar waar moet je beginnen? Dan laat je je informeren, laat je het even bezinken… En dan hoor je dat je sowieso meer moet met je huis, dat je eerst moet isoleren. Maar dat staat los van zonnepanelen. Stop, teveel informatie, niet doen, gewoon een begin maken en gaan voor zonnepanelen.

Anita is dus al begonnen en wekt al flink wat energie op. Maar niet iedereen heeft een brede portemonnee, en niet iedereen weet even goed waar te beginnen en wat de beste oplossingen zijn.

Keuzestress!

Daarom ga ik de komende tijd uitzoeken wat wél en wat niet werkt, met voorbeelden uit eigen gemeente. Tot zover deze vlog – en blijf me volgen voor meer energieke besparingstips!

Een avondje in Oirschot met Diederik Samsom

Inleiding energie avond door Arnold de Vries

Een opwekkend betoog, van Diederik Samsom, 11 september op de energie-transitie-avond van Sociaal Progressief Oirschot en PvdA de Kempen. Op dezelfde dag werd bekend dat Diederik Europees gaat: Frans Timmermans helpen om Europa in 2050 klimaatneutraal te krijgen. Maar eerst legt hij uit hoe dat doel hier in Oirschot te halen. De eerste mijlpaal is in 2030 want dan moet 49% van de uitstoot van broeikasgassen zijn gereduceerd. In 2050 zijn we klimaatneutraal, als het allemaal goed gaat.

Diederik vertelt dat het heel erg goed gaat met die energietransitie. “De afgelopen 10 jaar hebben we enorm veel bereikt”.  Volgens hem kunnen we onze comfortabele leefstijl behouden als we een circulaire economie en duurzame opwekking van energie hebben.

Een belangrijk advies dat Diederik meegeeft is de energietransitie coöperatief aan te pakken. De meeste huizen in de woonwijken van Nederland lijken erg op elkaar. De klimaatneutrale oplossing voor al die vergelijkbare huizen zal daarom hetzelfde zijn. Dan is het zeker zo handig die verduurzaming  gezamenlijk aan te pakken. Meer informatie hierover vind je bij Stichting Zon op Oirschot .

Naast een goedgevulde zaal belangstellenden was ook de gemeente paraat: wethouder Esther Langens vertelt waar Oirschot staat in het halen van de klimaatdoelen. Oirschot werkt gezamenlijk met de Kempengemeenten aan een Regionale Energie Strategie, de RES.  “Als we alle daken in de Kempen vol leggen met zonnepanelen dan wekken we nog niet genoeg op, dus het landschap zal veranderen door zonnepanelen en windmolens”,  aldus de wethouder. “De plaatsing daarvan moet zorgvuldig want we wonen hier in een prachtig groen gebied”. Voor een energiescan van jouw woning verwijst de wethouder naar het Energieloket, elke zaterdag vrije inloop van 10 tot 12 in het Oude Raadhuis.

Een vraag uit het publiek gaat over hoe mensen met een krappe portemonnee worden meegenomen in die energietransitie.  Want je moet je huis energieneutraal zien te krijgen en dat is niet goedkoop. Diederik doet daar overigens niet moeilijk over: “We geven vrij gemakkelijk geld uit aan nieuwe badkamers en keukens, dus waarom niet ook aan verduurzaming?” Een andere vraag gaat over het monumentale karakter van Oirschot en de vele mooie boerderijen waar geen zonnepanelen op mogen. Voor deze en vergelijkbare thema’s moet nog beleid worden gemaakt.

Besluitvorming in de verschillende gemeenteraden in de Kempengemeenten is in februari/maart van 2020.  Sociaal Progressief Oirschot houdt je op de hoogte.

Elektriciteits-masten Oirschot worden verplaatst naar…

Begin dit jaar werd al duidelijk dat de elektriciteitsmasten dwars door de bebouwde kom van Oirschot gaan worden verplaatst naar de andere kant van de A58. Daar zijn we als Sociaal Progressief Oirschot heel blij mee gezien alle mogelijke gezondheidsrisico’s.

Ook komen de nieuwe lijnen ondergronds te liggen, en worden twee circuits uitgevoerd. Of dit voldoende is vanwege alle toekomstige groene vormen van energie-opwekking is maar zeer de vraag. We hebben daarom gepleit voor het aanleggen van drie in plaats van twee circuits, zodat de grond niet nog een keer open hoeft.

Ook Tennet twijfelt hierover omdat ze op termijn het derde circuit toch al willen aanleggen. Echter speelt het beschikbare budget voor dit project een rol. De Brabantse Milieu Federatie (en Bernard Gerard) doet een open oproep aan initiatiefnemers om zich te melden met grootse energie-opwekkings-projecten zodat dit project hopelijk toch stevig kan worden aangezet.

Wil je zien waar de nieuwe lijnen komen te liggen? En wil je jouw ideeën hierover insturen? Kijk dan op deze pagina van Tennet.