Directe medezeggenschap weggestemd

Ook WSD'ers laten graag van zich horen

Het sociale gezicht van de Oirschotse gemeenteraad liet zich afgelopen 18 februari goed zien. Het amendement over regelen van directe medezeggenschap van WSD-medewerkers van Thea Cichy- van Gessel van Sociaal Progressief Oirschot heeft het helaas niet gehaald. 6 stemmen vóór: D66, Dorpsvisie en wij. En 9 stemmen tégen: CDA, De Gewone Man en de VVD.

Van De Gewone Man en de VVD snappen we dit, zij vertegenwoordigen hele andere groepen in de Oirschotse samenleving dan de onderkant van de arbeidsmarkt. Maar van het CDA hadden we wél meer instemming verwacht.

Gelukkig heeft de samenleving zelf wel een sociaal gezicht. Een afvaardiging van de WSD zat op de publieke tribune. Na afloop kwam de directeur naar Thea toe om te zeggen dat hij en de anderen het een sympathiek en goed amendement vonden en dat zij er zeker mee aan de gang gaan. Top!

Sociaal Progressief Oirschot gaat onverminderd door met sociale thema’s voor het voetlicht te brengen. Want elk mens in Oirschot mag zich van ons hier thuis voelen en zijn mening laten horen. Of je nou ondernemer bent, van groen houdt, of soms een beetje extra ondersteuning kunt gebruiken.

Sociaal Progressieve reflectie op het politieke jaar 2019

Groen en Sociaal 2020

2020 is begonnen, Sociaal Progressief Oirschot gaat zich ook dit jaar weer fanatiek inzetten voor een groener en socialer Oirschot. In onze sociale en groene visie op Oirschot voegt een raadsbreed akkoord echter weinig toe aan de MENS die soms ietsje meer steun nodig heeft. En evenmin als het gaat over een gezonde en duurzame leefomgeving voor ons allemaal.

“Onderhuids gekonkel en pootje gelicht”

Elke fractie is bezig met haar eigen stokpaardjes. Of het nu gaat om sportparken, boerenbelangen, IKC’s, Branding Oirschot, Groene Corridors, bruggen over het kanaal, woningbouw of wat dan ook. Die wethouders van iedereen, maar van bepaalde partijen in het bijzonder, worden met zogenaamd breed gedragen opdrachten op pad gestuurd. Als echter puntje bij paaltje komt kunnen ze zomaar de steun (zelfs van de eigen partij) verliezen. Ze worden pootje gelicht omdat meegaan met een financieel ondeugdelijk dekkingsplan van een IKC de fractie beter past dan een kloppend huishoudboekje.

Als het om sociaal beleid gaat dan mogen we van geluk spreken dat de wethouder voortborduurt op de ingeslagen weg. Maar hard werken aan een sociaal Oirschot waar bijvoorbeeld nieuwkomers actief geholpen worden met het vinden van passend werk lijkt toch wat te veel gevraagd. Het afgeserveerde mantelzorgcompliment hebben we gelukkig in ere hersteld.

Vergelijkbaar is het gesteld met groen beleid. Denk aan de energietransitie of het begrenzen van intensieve veehouderij. Het verduurzamen van het eigen gemeentelijk vastgoed staat bovenaan de prioriteitenlijst. Wat er daarna voor de Oirschotse inwoners moet gebeuren blijft vaag. En met visie investeren in nieuwe vormen van een toekomstbestendige landbouw en voedselvoorziening is nog ver van het Oirschotse bed.

Kortom, Sociaal Progressief Oirschot is best bereid collegiaal en constructief mee te werken maar dan moet er wel aan een toekomstgerichte visie voor mens, dier en duurzaam samenleven gewerkt worden.

Voor nu wensen we iedereen het goede voor 2020.

U kunt ons kritische geluid blijven volgen via onze site www.sociaalprogressief.nl en onze blog www.sociaalprogressiefoirschot.com

Of actief meedenken en deelnemen aan onze fractieactiviteiten!


Bestuur en Fractie
Sociaal Progressief Oirschot

sociaalprogressiefoirschot@outlook.com
https://www.sociaalprogressiefoirschot.nl

Algemene beschouwingen 2019

Dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan het totstandbrengen van deze begroting. B&W, de ambtenaren en ook de gemeenteraad van onze gemeente Oirschot! Samen is veel werk verzet op een constructieve manier.

Sociaal Progressief Oirschot is een sociale en groene partij die vanuit een gezonde gemeentelijke bedrijfsvoering financieel haalbare dingen wil doen voor onze inwoners van nu en in de toekomst en daarnaast een duurzame omgeving nastreeft.

Sociaal

Sociaal betekent in onze ogen dat niemand tussen wal en schip valt, we het samen doen en dat iedereen faire kansen krijgt in het leven. Dit betekent een gemeentelijke organisatie die oog heeft voor de zorgen en mogelijkheden van kwetsbare inwoners. Wij vinden het fantastisch dat in onze kleine maatschappij vele mensen elkaar een beetje of meer helpen. Fijn voor de hulpbehoevende en vaak ook zeer waardevol voor degenen die omniets een handje toesteken. Wij kunnen in onze huidige maatschappij niet zonder onze mantelzorgers. Zij vormen een ruggengraat in onze samenleving. Het afschaffen van het mantelzorgcompliment vinden wij een slechte zaak. Wij zullen een motie indienen die ervoor zorgt dat het mantelzorgcompliment behouden kan worden. De heer Engels van de adviesraad zorg en samenleving Oirschot heeft zojuist een betoog gehouden dat wij alleen maar kunnen beamen en steunen. Hartelijk dank meneer Engels voor uw inbreng vanavond!

Wij hopen dat de preventieve maatregelen voorgesteld om duurdere tweedelijns zorg te voorkomen (transformatie & kantelingsagenda sociaal domein) een mooi effect heeft en zal waarmaken wat wordt voorspeld. Dat zou heel mooi zijn en hier hopen we allen op! Twee ton besparing die het moet kunnen opleveren lijkt ons erg optimistisch. Indien deze maatregelen onvoldoende werken nemen we aan dat gemeente Oirschot ruimhartig omgaat met inwoners die steun nodig hebben en passende hulp zal blijven inzetten. Op tijd de goede kwaliteit zorg leveren betekent ook dat de kosten voor de baten uitgaan om zodoende het optimale fysieke en emotionele resultaat voor onze inwoners te bereiken. Graag de besparingen die vrijkomen op het sociaal domein hier ook blijvend voor te labelen.
Graag reactie van de wethouder.

Huisvesting

Sociaal en groen betekent ook dat we sociaal en groen bouwen: betaalbare huur- en koopwoningen met extra aandacht voor onze jonge inwoners. De woningmarkt is voor hen steeds lastiger geworden zoals we allen weten. Er is simpelweg te weinig gebouwd de afgelopen jaren. Wat we jammer vinden is dat waar aan de Barcelona het jeugdhonk is ingeleverd, we in onze ogen te weinig woningen terugzien voor de jeugd. Terwijl dit wél is beloofd door WoonInc. Zij schreven letterlijk in hun persbericht: een nieuwbouwproject speciaal voor jongeren.

We gaan er vanuit dat de wethouder dit goed gaat maken in de nabije toekomst. Omdat we een opgave hebben om veel meer te bouwen in de Metropool Regio Eindhoven en dus ook Oirschot verwachten we echt zeer binnenkort mooie plannen met snelle bouw van betaalbare en duurzame woningen. We hebben een aantal mooie voorbeelden langs zien komen. Leuke huizen voor een zeer betaalbare prijs: wethouder verras ons.

Wat betreft duurzaamheid en wonen zijn we teleurgesteld in Wooninc. Zij hebben een taakstelling en die zien we te weinig terug. Op veel plaatsen in het land worden hele wijken aangepakt en sociale huurwoningen verduurzaamd. Betere isolatie en zelf elektriciteit opwekken: mooi voor de huurders, meer woongenot, een lagere energierekening en beter voor het milieu. Graag horen we van de wethouder wat hij/wij hier aan kunnen doen.

Duurzaamheidsopgave Kempen en Oirschot

Wij zien en merken te weinig van gemeente Oirschot op het gebied van CO2 reductie en duurzaamheid. Terwijl dit toch een speerpunt moet zijn. We doen wel mee in Kempenverband maar de gewone burger ziet en merkt in onze ogen niets of veel te weinig. Ja we horen dat er van alles komt en er heel veel met vallen en opstaan zal gaan. Graag wijzen wij de wethouder erop dat er subsidiemogelijkheden zijn van het rijk: regeling reductie energiegebruik om huiseigenaren te stimuleren in maatregelen die CO2 kunnen reduceren

Kent de wethouder deze regeling? Gaat gemeente Oirschot gebruik te laten maken van de subsidiemogelijkheid en vraagt deze aan voor 14 november? Kost niets en wel resultaat. Ja, wel ambtelijke inzet.

Wij willen dat er echt iets gebeurt! Daarom de motie samen met Dorpsvisie om in 2040 CO2 neutraal te kunnen zijn. Daar is een stappenplan voor nodig. De gemeente geeft het goede voorbeeld en lokale stakeholders als energie coöperaties en inwoners kunnen meehelpen aan breder gedragen oplossingen. Het moet van ons allemaal worden en we moeten hier meer over praten anders gaat het zeker niet lukken. Dus gemeente ga in gesprek en kijk wat er wel kan. Wij merken dat er veel ruis op de lijn zit die er ons inziens niet hoeft te zijn.

Groen

In de groene ruimte ervaren we op dit moment grote problemen met PAS. Dit geeft weer dat we langere tijd te weinig aandacht hebben gehad hebben voor problemen in de natuur. Vaak hebben we een voorschot hebben genomen op toekomstige verbeteringen met compensatie. Iedereen in onze mooie gemeente kent hier een aantal voorbeelden van, zelfs zeer recentelijk. We gaan ze niet benoemen maar wij als Sociaal Progressief Oirschot zijn wel blij dat er een kentering is in beleid. En we hopen op een voortvarende landelijke overheid die het probleem op zeer korte termijn zal tackelen. Dat zal zeker niet gemakkelijk zijn.

Voor onze boeren gaan we voor het gezinsbedrijf, met een menselijke maat en in goede balans met omgeving. Circulair, dit betekent wel wat kostenverhoging voor ons allen maar dit levert wel een volhoudbaar systeem voor de toekomst op. Indien nodig vinden we het belangrijk dat boeren en buitenlui die willen investeren in een nieuwe toekomst en economische dragers voor het platteland worden gesteund. We verwachten ook (financiële) ondersteuning en projecten van provinciale en landelijke overheid. Laten we ons mooie buitengebied behouden en niet verloederen!

De gemeentelijke organisatie is kwetsbaar. We zijn niet groot, problemen zijn tegenwoordig wat complexer dus dat maakt het lastig. Daarom moet meer geïnvesteerd worden in eigen kracht van de organisatie en moet specialistische kennis ingeleend/ingehuurd waar nodig en op tijd!

Daarnaast maken we ons zorgen over VTH de Kempen: veel langdurig zieke werknemers, veel verloop dus ook nieuwe werknemers. Wij vinden vergunningen, toezicht en handhaving van groot belang. Op tijd acteren, direct duidelijk kunnen zijn en handhaven voorkomt veel problemen. Hoe houden we hier voldoende grip op wethouder? Ook met het oog op de nieuwe omgevingswet in 2021.

Financieel gezonde gemeente

Met wat kunst- en vliegwerk is het gelukt om een sluitend meerjarenperspectief tot stand te brengen. Echter ruimte voor hele grote ambities zit er helaas niet in. We hebben met zijn allen grote ambities maar niet alles kan. Het leek erop dat een Integraal Kind Centrum, waar we met vele partijen een intentieovereenkomst voor hebben gesloten in januari 2018 zeker niet haalbaar was in de huidige voorliggende begroting. Zeven miljoen euro is een hele grote som geld, ook als je kijkt wat dat op jaarbasis voor de begroting betekent. Er lijkt echter door opnieuw te kijken naar het dekkingsplan misschien een lagere jaarlijkse kostenpost te realiseren. Sociaal Progressief Oirschot wil graag onderzoeken wat de werkelijke jaarlijkse kosten met alle ins en outs voor onze gemeenschap betekenen. Wij streven naar het kunnen nemen van een gefundeerde beslissing en streven naar een zo groot mogelijke gedragenheid in de raad voor een dergelijk voorstel. Net als velen zijn we nieuwgierig naar de uitkomst van wat, wanneer en hoe.

Gelukkig geeft de septembercirculaire een iets ander beeld. Maar zoals de verschillen tussen mei en september een positief beeld laten zien kan het echter ook weer snel de andere kant opgaan! Niet te snel een voorschot nemen op de toekomst anders staan we zo weer voor grotere problemen.

Al met al:

Sociaal en groen voor al onze burgers

Een stabiele toekomstgerichte gemeente met reële ambities

Graag samen!

Arnold de Vries
fractievoorzitter Sociaal Progressief Oirschot

29 oktober 2019

Cruciale keuze voor de gemeenteraad in oktober over het Sociaal Domein

De Oirschotse gemeenteraad staat dit najaar voor de belangrijke keuze welke partners zij uiteindelijk kiest voor de uitvoering van Zorg, Participatie, Jeugdzorg en Armoedebestrijding. Voor mij staat voorop dat de gemeente hoe dan ook verantwoordelijk blijft. En resultaten van de uitvoerders controleert.

Het college heeft drie alternatieven gedefinieerd: samenwerken met de Dommelvallei, met de Kempengemeenten of met Best. Voor alle vier onderdelen uit het sociaal domein wil het college één samenwerkingsverband, en geen versnippering. Ze laat een onderzoeksbureau uitzoeken welk alternatief het beste is voor Oirschot.


Nu is boodschappen doen bij één supermarkt echter geen garantie voor het lekkerste brood, het beste vlees en de verste vis. Gelukkig heeft het bureau zelf nog een vierde alternatief bedacht: de gemeente deelt de regie niet met partnergemeenten en besteedt uitvoering zelf uit aan die zorgaanbieder die hiervoor de juiste professionals in huis heeft. Het voordeel van dit vierde alternatief is dat de gemeente zich niet kan verschuilen achter beleid dat door partnergemeenten is uitgevoerd. Delegeren van werkzaamheden betekent immers niet dat je geen verantwoordelijkheid meer hebt. Of het nou om delegeren aan een zorgaanbieder of aan een partnergemeente gaat.

Twee gouden regels uit het management handboek zijn :
1. delegeer taken, maar nooit verantwoordelijkheden.
2. vertrouw je professionele partners, maar controleer wel in- en output.

Om die verantwoordelijkheid goed te nemen zal de gemeente consequent moeten bijhouden wat de kosten zijn. En de resultaten van uitvoerenden controleren. Dit is de afgelopen jaren niet altijd gebeurd. De gemeente heeft onlangs uitvoerende partijen als LEV, WSD en ISD een half jaar gegeven om eenvoudige kengetallen te produceren. Zoals bijvoorbeeld het aantal mensen dat uit de bijstand aan een duurzame job is geholpen, of wat de totale wachttijd voor jeugdhulp was. Ik vind dat dit veel eerder had gemoeten.

Dat moet en kan beter in Oirschot! Als je geen cijfers hebt dan kun je niet bijsturen. Ik vind dat de raad akkoord moet gaan met het inmiddels door B&W voorgestelde vierde alternatief. En het college mee moet geven essentiële kengetallen te definiëren om de resultaten van uitvoerders te controleren.