De gezonde draai van Rutte

Zorgpersoneel bedankt!!

Chapeau voor Mark Rutte, onze minister-president. Daar waar Wopke vorig weekend nog de KLM kost wat kost in de lucht wilde houden, en Wiebes ZZP-ers op de zelfgekozen blaren wilde laten zitten, had Mark Rutte al in de gaten waar het nu echt om draait: de mensen in het land.

Nog geen twee weken geleden ging de berichtgeving over Corona voornamelijk over de economische gevolgen, inmiddels gaat het over waar het over moet gaan: aantallen zieken en overledenen. En hoe we de uitbraak binnen de perken houden zodat de zorg het kan bijbenen.

Cruciale beroepen

Daar noem ik wat: de zorg. Een cruciaal beroep. De handen aan het bed en al die anderen. Het lijstje cruciale beroepen was snel gemaakt. In tegenstelling tot het lijstje zware beroepen ten behoeve van pensioenleeftijd. Dat is er na vele discussies nooit gekomen. Pijnlijk duidelijk wordt dat veel van die cruciale beroepen de afgelopen jaren nou net vele bezuinigingen voor hun kiezen hebben gekregen. Wel hebben al die bezuinigingen geresulteerd in een rijkelijk gevulde schatkist, die nu ingezet wordt voor iederéén die dat nodig heeft.

Er valt op dit moment nog veel meer te ontdekken in de samenleving. De lucht is schoon, er is nauwelijks verkeerslawaai, er vliegen geen vliegtuigen. De natuur is mooi om in te wandelen en fietsen. Fijn om meer tijd te hebben voor elkaar, de haast is er in één klap uit. Vergaderingen en evenementen gaan niet door, cruciale besluitvorming kan ook later. We hoeven even niets, alleen maar zorgen voor onze medemensen die dat nodig hebben.

De economie draait nu even niet op volle toeren. Wat maakten we elkaar gek.

Maar moet die groei eigenlijk wel? De economie zou ten dienste van de mensen moeten staan in plaats van andersom. Zorgt voor werkgelegenheid, en noodzakelijke producten. Economie is geen doel op zich. En mensen geen productiviteitsmiddelen. Economie is best belangrijk. Maar de komende tijd moeten we met zijn allen door zien te komen zonder een economie op volle toeren. Ik ben benieuwd wat we met zijn allen leren van deze mondiale crisis.

Beste Mark, mag ik jou straks herinneren aan deze tijd? Want als we een vaccin hebben zijn er weer buitensporige bonussen te verdelen. En belastingvoordeeltjes te behalen voor selecte groepen. Zoals topinkomens en multinationals die weer overal winsten gaan maken. En in Nederland kunnen afromen. Straks mogen we weer 130 rijden, en wordt economische groei weer een mantra.

Lakse aanpak Lidl-rotonde en gevaarlijkste (Bestse)weg van Brabant

File vorming Bestseweg, ook in de aanpak

Eind januari werd beslist dat de Lidl-rotonde en de Bestseweg gaan worden aangepakt. Eindelijk!! In april 2019 werd de Bestseweg al aangewezen als de gevaarlijkste weg van Brabant. Omwonenden wachten minstens 15 jaar op een goede oplossing en zijn steeds aan het lijntje gehouden. In 2017 lag er al geld op de plank voor dit project, maar in 2021 pas zullen de weg en de rotonde klaar zijn.

Op de rotonde komen fietsers van alle kanten (ook met hoge snelheid van de brug af), het fietspad op de Bestseweg is nauwelijks gescheiden van de rijbaan en oversteken is er levensgevaarlijk. En niet te vergeten de luchtverontreiniging door het optrekkende of stilstaande verkeer.

De doorstroming moet veel beter en daarvoor zijn grootse maatregelen voor ons niet onbespreekbaar. Te denken valt aan een turbo-rotonde en wat ons betreft rijden de fietsers op zowel de rotonde als de Bestseweg maar aan één kant van de weg.

Wat ons stoort is dat de omwonenden al minstens 15 jaar een oplossing is beloofd, dat er al minstens 2 onderzoeken zijn geweest met plannen waar omwonenden positief op hebben gereageerd en dat we nu wéér naar de tekentafel moeten voor een nieuw plan. Waarom kan het in Oirschot niet in één keer goed én in één keer klaar?

De wethouder zegde toe dat de eerdere onderzoeken gaan worden meegenomen in de voorbereidingsplannen, maar desondanks gaan deze voorbereidingsplannen 120.000 euro kosten, bovenop de kosten van de eerdere onderzoeken.

Wij vinden het diep triest dat dit proces al die tijd zo heeft geslonsd en zo ongemotiveerd lijkt te zijn opgepakt door de verantwoordelijke wethouders terwijl het budget al lang en breed klaar stond. Wat ons betreft gaat de schop bij wijze van spreken vandaag nog in de grond.

Vonnis geveld: de Oirschotsedijk gaat dicht

Oirschotsedijk: niet alle info lag op tafel

Heeft de Oirschotse raad zitten slapen of ontving zij doelbewust bepaalde informatie niet? In de afgelopen dagen werd duidelijk dat het best wel eens heel druk kan gaan worden op het alternatief voor de Oirschotsedijk-route. Sociaal Progressief Oirschot onderzocht dit en er ontstond een meerderheid in de raad voor het openhouden van de Oirschotsedijk. Deze meerderheid hield echter geen stand.

In een eerder blogpost werd gemeld dat ik eind augustus 2019 raadsvragen had gesteld omdat ik veel verkeersdrukte verwacht op de Challenge-variant, het toekomstige alternatief voor de Oirschotsedijk.

Aanleiding voor de vragen:
Het rapport ‘Ontwikkelingsvisie Landelijk Strijp’ door Enno Zuidema Stedebouw van december 2008 stelt dat een extra aansluiting op de A2 van essentieel belang is voor de doorstroming. Uiteindelijk werd deze aansluiting geschrapt én werden industrieterreinen ook nog eens uitgebreid. Logischerwijs gedacht moet het dan drukker worden op de Challenge-variant. Zou het niet goed zijn om de Oirschotsedijk open te houden tot we meer inzicht hebben in de verkeersdrukte?

Antwoord van het college (eind oktober 2019):
Berekeningen in het milieu-effecten-rapport van juni 2015 tonen aan dat er geen problemen gaan ontstaan en dus zien we geen reden om de plannen te wijzigen.

Kanttekeningen bij de onderbouwing
Omdat beide bronnen elkaar zo tegenspreken ben ik de milieu-effecten-rapportage gaan bestuderen. Kort samengevat vond ik de volgende bezwaren:

  • In de berekening is de laatste stand van zaken m.b.t. Westfields en GDC Acht niet meegenomen en al het verkeer dat dat met zich meebrengt
  • In het plan en mogelijk ook in de berekeningen is een grote rol weggelegd voor openbaar vervoer. Het gebruik daarvan kan wel eens TE positief zijn ingeschat
  • De commissie die de kwaliteit van het rapport beoordeelt had dermate grote bezwaren dat een aanvullend rapport moest worden geschreven. Samengevat is een van de grootste bezwaren: we weten niet wat het doel van de weg is en dus kunnen we ook niet beoordelen of deze doelen worden behaald. (!)

Eindhovense belangen worden gediend

De Challenge-variant is er kort samengevat op gericht de Anthony Fokkerweg en de aansluiting daarvan op de Randweg (A2 / N2) te ontlasten door meer verkeer in de richting van de aansluiting op de A58 bij Best te sturen.

Bovenstaand citaat uit het bestemmingsplan stelt dat Eindhoven haar verkeersdrukte op de Anthony Fokkerweg wil ‘lozen’ op Oirschots grondgebied. Daarmee gaat de Oirschotse raad akkoord. Ook vraagt Eindhoven de Oirschotsedijk af te sluiten. Daarop gaat de Oirschotse raad ook akkoord, omdat de Challenge-variant een prima alternatief lijkt, gezien de berekeningen.

Die berekeningen staan nu dus duidelijk ter discussie. Moet er niet een ultieme poging worden ondernomen om de Oirschotsedijk open te houden totdat hier meer zekerheid over is?
Het is begin november 2019 en dan ontvang ik een belangrijk rapport:

Arcadis rapport
Een van de bezwaarmakende bedrijven blijkt in 2017 haar twijfels te hebben gehad, en dus liet dit bedrijf onderzoeksbureau Arcadis alle rapporten en aanvullende documenten bestuderen. In dit rapport worden alle twijfels bevestigd. Kort samengevat:

  • Het milieu-effecten-rapport onderzoekt het verkeersluw maken van de Oirschotsedijk, maar niet het afsluiten van de Oirschotsedijk – wat een negatief effect kan hebben op de doorstroming
  • Onduidelijk waarom de aansluiting met de A2 nu niet meer nodig is
  • Transparantie ontbreekt én er lijkt te selectief onderzocht waardoor niet tot de conclusie kan worden gekomen dat de verkeerskundige situatie verbetert.

De Oirschotse raad heeft dit kritische rapport nooit ontvangen. Wel ontvingen we in 2017 een zeer beperkte samenvatting van dit rapport (opgesteld door Eindhoven?) waarin een geoefend lezer met oog voor detail de problemen had kunnen opmerken. Blijkbaar was het rapport niet in het bezit van de gemeente Oirschot, want het werd op 25 november 2019 aan Oirschot verstrekt door de gemeente Eindhoven.

Raads-specialisten bijeen
Bovenstaande informatie roept zoveel vraagtekens op dat Sociaal Progressief Oirschot, VVD, D’66 en De Gewone Man willen uitzoeken of er nog een ultieme poging kan worden gedaan om de Oirschotsedijk open te houden. Het is spreekwoordelijk 1 minuut voor 12.

Betrouwbare partner
Een week later, een half uur voor de raadsvergadering van 26 november koppelt de wethouder terug dat er grote financiële risico’s aan het ophouden van de plannen zitten, en dat we hiermee geen betrouwbaar partner zijn voor o.a. Eindhoven – over betrouwbare partners gesproken.
Dit blijkt diepe indruk te maken op De Gewone Man want zij trekken hierop hun steun in en dus blijkt er uiteindelijk geen meerderheid in de raad te zijn.

Hiermee is Oirschot dus weer de betrouwbare partner van de gemeente Eindhoven en vinden de werken weer hun doorgang; de Oirschotsedijk wordt nu dus echt definitief afgesloten. Het ontbrak aan lef om deze nieuwe feiten op hun waarde te schatten.

Zorgen over verkeersdrukte Oirschotsedijk-alternatief

Het standpunt van Sociaal Progressief Oirschot is altijd geweest: het zou enorm jammer zijn als de Oirschotsedijk/Eindhovensedijk dicht moet, maar als er een goed alternatief is om binnendoor naar Eindhoven te kunnen rijden, dan doen wij niet moeilijk. Deze alternatieve weg heet: De Challenge-variant. Uitgebreid besproken in dit filmpje van mij.

Op dit moment is er helaas wel een punt komen bovendrijven waarover we moeilijk moeten doen. Er waren al zorgen die we in de raad hebben geuit over de verwachtte drukte op de Challenge-variant tussen punten 1 en 2, oftewel de afslag bij Best op de A58 (punt 1) en het GDC, het industrieterrein bij Acht (punt 2), wat ook aan de Eindhovensedijk ligt.

Toen ik vorige week het rapport ‘Ontwikkelingsvisie Landelijk Strijp’ door Enno Zuidema Stedebouw van december 2008 las, werden mijn zorgen niet minder. Volgens dat rapport is namelijk een extra aansluiting op de A2 van essentieel belang voor het gehele plan. Zie hieronder de kaart:

Overbelasting van wegennet rond BIC, GDC en Westfields
1: bestaande aansluitpunt bij Best op de A58
2: nieuw aansluitpunt op de A2
3: bestaande aansluitpunt op de A2 (Anthony Fokker weg)

Het rapport hamert er meermaals op dat de extra aansluiting bij punt 2 moet worden gerealiseerd om verkeersproblemen te voorkomen. Sinds 2008 is het verkeer flink toegenomen, maar zijn de plannen slechts op een tweetal punten gewijzigd, en één daarvan is het schrappen van de essentiële extra aansluiting….

Essentieel om te constateren: het verkeer afkomstig van het GDC (het industriegebied in het grijswitte vlak rondom punt 2) zal nu niet afgewikkeld worden via aansluitpunt 2, maar zal via een tunnel onder de A2 worden doorgestuurd richting punt 1 (bron: ED van zaterdag 17 augustus 2019)

Terwijl dit Oirschotsedijk-alternatief tussen punt 1 en 2 naar verwachting al ernstig belast zal zijn door alle logistieke activiteiten, sluipverkeer en verkeer van- en naar Eindhoven Airport + bedrijventerrein BIC Noord. Met de extra aansluiting op het GDC zal deze weg nog meer worden belast.

Daarom heeft Sociaal Progressief Oirschot een aantal vragen voorgelegd aan het Oirschotse college. Daarin vragen we om het tegendeel te bewijzen (dus dat er geen extra verkeersdrukte wordt verwacht op dit deel van het Oirschotsedijk-alternatief) en stellen we voor om in samenwerking met Eindhoven de Oirschotsedijk open te houden tot hier meer duidelijkheid over is.