Sociaal Progressieve reflectie op het politieke jaar 2019

Groen en Sociaal 2020

2020 is begonnen, Sociaal Progressief Oirschot gaat zich ook dit jaar weer fanatiek inzetten voor een groener en socialer Oirschot. In onze sociale en groene visie op Oirschot voegt een raadsbreed akkoord echter weinig toe aan de MENS die soms ietsje meer steun nodig heeft. En evenmin als het gaat over een gezonde en duurzame leefomgeving voor ons allemaal.

“Onderhuids gekonkel en pootje gelicht”

Elke fractie is bezig met haar eigen stokpaardjes. Of het nu gaat om sportparken, boerenbelangen, IKC’s, Branding Oirschot, Groene Corridors, bruggen over het kanaal, woningbouw of wat dan ook. Die wethouders van iedereen, maar van bepaalde partijen in het bijzonder, worden met zogenaamd breed gedragen opdrachten op pad gestuurd. Als echter puntje bij paaltje komt kunnen ze zomaar de steun (zelfs van de eigen partij) verliezen. Ze worden pootje gelicht omdat meegaan met een financieel ondeugdelijk dekkingsplan van een IKC de fractie beter past dan een kloppend huishoudboekje.

Als het om sociaal beleid gaat dan mogen we van geluk spreken dat de wethouder voortborduurt op de ingeslagen weg. Maar hard werken aan een sociaal Oirschot waar bijvoorbeeld nieuwkomers actief geholpen worden met het vinden van passend werk lijkt toch wat te veel gevraagd. Het afgeserveerde mantelzorgcompliment hebben we gelukkig in ere hersteld.

Vergelijkbaar is het gesteld met groen beleid. Denk aan de energietransitie of het begrenzen van intensieve veehouderij. Het verduurzamen van het eigen gemeentelijk vastgoed staat bovenaan de prioriteitenlijst. Wat er daarna voor de Oirschotse inwoners moet gebeuren blijft vaag. En met visie investeren in nieuwe vormen van een toekomstbestendige landbouw en voedselvoorziening is nog ver van het Oirschotse bed.

Kortom, Sociaal Progressief Oirschot is best bereid collegiaal en constructief mee te werken maar dan moet er wel aan een toekomstgerichte visie voor mens, dier en duurzaam samenleven gewerkt worden.

Voor nu wensen we iedereen het goede voor 2020.

U kunt ons kritische geluid blijven volgen via onze site www.sociaalprogressief.nl en onze blog www.sociaalprogressiefoirschot.com

Of actief meedenken en deelnemen aan onze fractieactiviteiten!


Bestuur en Fractie
Sociaal Progressief Oirschot

sociaalprogressiefoirschot@outlook.com
https://www.sociaalprogressiefoirschot.nl

Sociaal Domein Oirschot : kiezen voor Eigen Regie of Remmende Samenwerking.

De gemeenteraad besluit binnenkort over het sociaal domein.
Blijven we samenwerken met andere gemeenten? Of nemen we zelf verantwoordelijkheid voor de mensen voor wie het beleid is bedoeld. Samenwerken is positief. Je maakt gebruik van elkaars kennis en mogelijkheden. Je wordt gecorrigeerd op blinde vlekken.

Wat kan er tegen zijn op gemeenten die samenwerken ?

Niets. Zolang samenwerken betekent gebruik maken van elkaars ervaring en mogelijkheden.

Alles. Als samenwerken synoniem wordt met oeverloos overleg over gemeenschappelijke visies. En besluitvorming uitblijft.

Een voorbeeld uit mijn eigen praktijk. Een jonge, getalenteerde vluchteling is aangenomen op de Fontys Hogeschool in Tilburg. Een prebachelor jaar moet hem op hetzelfde niveau brengen als zijn Nederlandse medestudenten. Hij heeft voor dit jaar helaas geen recht op studiefinanciering. Zijn medestudenten uit Tilburg krijgen een aanvullend jaar bijstand. Met vrijstelling van sollicitatieplicht. Die wordt voor onze vluchteling afgewezen door ISD de Kempen. Moet hij gaan verhuizen van Oirschot naar Tilburg om deze vrijstelling te krijgen?
De directeur van ISD De Kempen zegt toe het in te brengen in het maandelijkse overleg met de wethouders van de 8 betrokken gemeenten. Na 2 maanden is er nog geen antwoord. Dus nog maar eens geïnformeerd bij onze Oirschotse wethouder. Ja, het is ingebracht maar er kan nog geen beslissing over genomen worden. Dit herhaalt zich een paar maal. En ineens zijn er 8 maanden voorbij!

Het voorbeeld (er zijn er meer) illustreert hoe intergemeentelijke samenwerking kan leiden tot besluiteloosheid. Zeer demotiverend voor de betrokken student. Aansturing vanuit eindverantwoordelijkheid van de daarvoor aangewezen persoon, de wethouder, is hier de oplossing.

De gemeenteraad beslist in oktober over de gewenste rol in het Sociaal Domein. Ik verwacht dat een meerderheid het verschil zal zien tussen Eigen Regie en Remmende Samenwerking.

Cruciale keuze voor de gemeenteraad in oktober over het Sociaal Domein

De Oirschotse gemeenteraad staat dit najaar voor de belangrijke keuze welke partners zij uiteindelijk kiest voor de uitvoering van Zorg, Participatie, Jeugdzorg en Armoedebestrijding. Voor mij staat voorop dat de gemeente hoe dan ook verantwoordelijk blijft. En resultaten van de uitvoerders controleert.

Het college heeft drie alternatieven gedefinieerd: samenwerken met de Dommelvallei, met de Kempengemeenten of met Best. Voor alle vier onderdelen uit het sociaal domein wil het college één samenwerkingsverband, en geen versnippering. Ze laat een onderzoeksbureau uitzoeken welk alternatief het beste is voor Oirschot.


Nu is boodschappen doen bij één supermarkt echter geen garantie voor het lekkerste brood, het beste vlees en de verste vis. Gelukkig heeft het bureau zelf nog een vierde alternatief bedacht: de gemeente deelt de regie niet met partnergemeenten en besteedt uitvoering zelf uit aan die zorgaanbieder die hiervoor de juiste professionals in huis heeft. Het voordeel van dit vierde alternatief is dat de gemeente zich niet kan verschuilen achter beleid dat door partnergemeenten is uitgevoerd. Delegeren van werkzaamheden betekent immers niet dat je geen verantwoordelijkheid meer hebt. Of het nou om delegeren aan een zorgaanbieder of aan een partnergemeente gaat.

Twee gouden regels uit het management handboek zijn :
1. delegeer taken, maar nooit verantwoordelijkheden.
2. vertrouw je professionele partners, maar controleer wel in- en output.

Om die verantwoordelijkheid goed te nemen zal de gemeente consequent moeten bijhouden wat de kosten zijn. En de resultaten van uitvoerenden controleren. Dit is de afgelopen jaren niet altijd gebeurd. De gemeente heeft onlangs uitvoerende partijen als LEV, WSD en ISD een half jaar gegeven om eenvoudige kengetallen te produceren. Zoals bijvoorbeeld het aantal mensen dat uit de bijstand aan een duurzame job is geholpen, of wat de totale wachttijd voor jeugdhulp was. Ik vind dat dit veel eerder had gemoeten.

Dat moet en kan beter in Oirschot! Als je geen cijfers hebt dan kun je niet bijsturen. Ik vind dat de raad akkoord moet gaan met het inmiddels door B&W voorgestelde vierde alternatief. En het college mee moet geven essentiële kengetallen te definiëren om de resultaten van uitvoerders te controleren.