Vonnis geveld: de Oirschotsedijk gaat dicht

Oirschotsedijk: niet alle info lag op tafel

Heeft de Oirschotse raad zitten slapen of ontving zij doelbewust bepaalde informatie niet? In de afgelopen dagen werd duidelijk dat het best wel eens heel druk kan gaan worden op het alternatief voor de Oirschotsedijk-route. Sociaal Progressief Oirschot onderzocht dit en er ontstond een meerderheid in de raad voor het openhouden van de Oirschotsedijk. Deze meerderheid hield echter geen stand.

In een eerder blogpost werd gemeld dat ik eind augustus 2019 raadsvragen had gesteld omdat ik veel verkeersdrukte verwacht op de Challenge-variant, het toekomstige alternatief voor de Oirschotsedijk.

Aanleiding voor de vragen:
Het rapport ‘Ontwikkelingsvisie Landelijk Strijp’ door Enno Zuidema Stedebouw van december 2008 stelt dat een extra aansluiting op de A2 van essentieel belang is voor de doorstroming. Uiteindelijk werd deze aansluiting geschrapt én werden industrieterreinen ook nog eens uitgebreid. Logischerwijs gedacht moet het dan drukker worden op de Challenge-variant. Zou het niet goed zijn om de Oirschotsedijk open te houden tot we meer inzicht hebben in de verkeersdrukte?

Antwoord van het college (eind oktober 2019):
Berekeningen in het milieu-effecten-rapport van juni 2015 tonen aan dat er geen problemen gaan ontstaan en dus zien we geen reden om de plannen te wijzigen.

Kanttekeningen bij de onderbouwing
Omdat beide bronnen elkaar zo tegenspreken ben ik de milieu-effecten-rapportage gaan bestuderen. Kort samengevat vond ik de volgende bezwaren:

  • In de berekening is de laatste stand van zaken m.b.t. Westfields en GDC Acht niet meegenomen en al het verkeer dat dat met zich meebrengt
  • In het plan en mogelijk ook in de berekeningen is een grote rol weggelegd voor openbaar vervoer. Het gebruik daarvan kan wel eens TE positief zijn ingeschat
  • De commissie die de kwaliteit van het rapport beoordeelt had dermate grote bezwaren dat een aanvullend rapport moest worden geschreven. Samengevat is een van de grootste bezwaren: we weten niet wat het doel van de weg is en dus kunnen we ook niet beoordelen of deze doelen worden behaald. (!)

Eindhovense belangen worden gediend

De Challenge-variant is er kort samengevat op gericht de Anthony Fokkerweg en de aansluiting daarvan op de Randweg (A2 / N2) te ontlasten door meer verkeer in de richting van de aansluiting op de A58 bij Best te sturen.

Bovenstaand citaat uit het bestemmingsplan stelt dat Eindhoven haar verkeersdrukte op de Anthony Fokkerweg wil ‘lozen’ op Oirschots grondgebied. Daarmee gaat de Oirschotse raad akkoord. Ook vraagt Eindhoven de Oirschotsedijk af te sluiten. Daarop gaat de Oirschotse raad ook akkoord, omdat de Challenge-variant een prima alternatief lijkt, gezien de berekeningen.

Die berekeningen staan nu dus duidelijk ter discussie. Moet er niet een ultieme poging worden ondernomen om de Oirschotsedijk open te houden totdat hier meer zekerheid over is?
Het is begin november 2019 en dan ontvang ik een belangrijk rapport:

Arcadis rapport
Een van de bezwaarmakende bedrijven blijkt in 2017 haar twijfels te hebben gehad, en dus liet dit bedrijf onderzoeksbureau Arcadis alle rapporten en aanvullende documenten bestuderen. In dit rapport worden alle twijfels bevestigd. Kort samengevat:

  • Het milieu-effecten-rapport onderzoekt het verkeersluw maken van de Oirschotsedijk, maar niet het afsluiten van de Oirschotsedijk – wat een negatief effect kan hebben op de doorstroming
  • Onduidelijk waarom de aansluiting met de A2 nu niet meer nodig is
  • Transparantie ontbreekt én er lijkt te selectief onderzocht waardoor niet tot de conclusie kan worden gekomen dat de verkeerskundige situatie verbetert.

De Oirschotse raad heeft dit kritische rapport nooit ontvangen. Wel ontvingen we in 2017 een zeer beperkte samenvatting van dit rapport (opgesteld door Eindhoven?) waarin een geoefend lezer met oog voor detail de problemen had kunnen opmerken. Blijkbaar was het rapport niet in het bezit van de gemeente Oirschot, want het werd op 25 november 2019 aan Oirschot verstrekt door de gemeente Eindhoven.

Raads-specialisten bijeen
Bovenstaande informatie roept zoveel vraagtekens op dat Sociaal Progressief Oirschot, VVD, D’66 en De Gewone Man willen uitzoeken of er nog een ultieme poging kan worden gedaan om de Oirschotsedijk open te houden. Het is spreekwoordelijk 1 minuut voor 12.

Betrouwbare partner
Een week later, een half uur voor de raadsvergadering van 26 november koppelt de wethouder terug dat er grote financiële risico’s aan het ophouden van de plannen zitten, en dat we hiermee geen betrouwbaar partner zijn voor o.a. Eindhoven – over betrouwbare partners gesproken.
Dit blijkt diepe indruk te maken op De Gewone Man want zij trekken hierop hun steun in en dus blijkt er uiteindelijk geen meerderheid in de raad te zijn.

Hiermee is Oirschot dus weer de betrouwbare partner van de gemeente Eindhoven en vinden de werken weer hun doorgang; de Oirschotsedijk wordt nu dus echt definitief afgesloten. Het ontbrak aan lef om deze nieuwe feiten op hun waarde te schatten.

Zorgen over verkeersdrukte Oirschotsedijk-alternatief

Het standpunt van Sociaal Progressief Oirschot is altijd geweest: het zou enorm jammer zijn als de Oirschotsedijk/Eindhovensedijk dicht moet, maar als er een goed alternatief is om binnendoor naar Eindhoven te kunnen rijden, dan doen wij niet moeilijk. Deze alternatieve weg heet: De Challenge-variant. Uitgebreid besproken in dit filmpje van mij.

Op dit moment is er helaas wel een punt komen bovendrijven waarover we moeilijk moeten doen. Er waren al zorgen die we in de raad hebben geuit over de verwachtte drukte op de Challenge-variant tussen punten 1 en 2, oftewel de afslag bij Best op de A58 (punt 1) en het GDC, het industrieterrein bij Acht (punt 2), wat ook aan de Eindhovensedijk ligt.

Toen ik vorige week het rapport ‘Ontwikkelingsvisie Landelijk Strijp’ door Enno Zuidema Stedebouw van december 2008 las, werden mijn zorgen niet minder. Volgens dat rapport is namelijk een extra aansluiting op de A2 van essentieel belang voor het gehele plan. Zie hieronder de kaart:

Overbelasting van wegennet rond BIC, GDC en Westfields
1: bestaande aansluitpunt bij Best op de A58
2: nieuw aansluitpunt op de A2
3: bestaande aansluitpunt op de A2 (Anthony Fokker weg)

Het rapport hamert er meermaals op dat de extra aansluiting bij punt 2 moet worden gerealiseerd om verkeersproblemen te voorkomen. Sinds 2008 is het verkeer flink toegenomen, maar zijn de plannen slechts op een tweetal punten gewijzigd, en één daarvan is het schrappen van de essentiële extra aansluiting….

Essentieel om te constateren: het verkeer afkomstig van het GDC (het industriegebied in het grijswitte vlak rondom punt 2) zal nu niet afgewikkeld worden via aansluitpunt 2, maar zal via een tunnel onder de A2 worden doorgestuurd richting punt 1 (bron: ED van zaterdag 17 augustus 2019)

Terwijl dit Oirschotsedijk-alternatief tussen punt 1 en 2 naar verwachting al ernstig belast zal zijn door alle logistieke activiteiten, sluipverkeer en verkeer van- en naar Eindhoven Airport + bedrijventerrein BIC Noord. Met de extra aansluiting op het GDC zal deze weg nog meer worden belast.

Daarom heeft Sociaal Progressief Oirschot een aantal vragen voorgelegd aan het Oirschotse college. Daarin vragen we om het tegendeel te bewijzen (dus dat er geen extra verkeersdrukte wordt verwacht op dit deel van het Oirschotsedijk-alternatief) en stellen we voor om in samenwerking met Eindhoven de Oirschotsedijk open te houden tot hier meer duidelijkheid over is.